Брой 214 (219), 02-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Допустими разходи за възнаграждения при изпълнение на договори по „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"


Във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедури BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия", Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Ви обръща внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване по горепосочените процедури, допустими за финансиране са разходите за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за експертен и квалифициран персонал единствено въз основа на сключени трудови договори. Разходи за възнаграждения по договори за управление и контрол (договор за възлагане на управление), няма да бъдат признавани за допустими.

Управляващият орган ще изисква от бенефициентите по процедури BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия" и BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия" задължително да удостоверяват сключените трудови договори с експертен и квалифициран персонал за изпълнение на дейности по ДБФП като представят копия от подписани/изменени трудови договори с наетите лица, придружени от уведомление/справка, издадена от НАП, съгласно задължението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работодателските организации представиха позициите си по Бюджет 2013 на представители на БСП
Успешно реализираните проекти са най-добрата реклама на възможностите на икономиката
БТПП и БАИ обединяват усилията си за по-добро представяне на възможностите за инвестиции у нас Още
Новоназначеният посланик на Нигерия посети БТПП
Н.Пр. Аба Абдулахи Тиджани представи своите амбициозни планове, свързани с бъдещото развитие на двустранните икономически отношения Още
Проект на споразумение за сътрудничество с Федерацията на търговско-промишлени палати в Бангладеш бе предложен от БТПП
Нови членове на БТПП
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Търг в Турция за приватизация на дружество за доставки на природен газ
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България не споделя мнението на Кипърското председателство за намаляване на многогодишната финансова рамка на ЕС
Средствата за най-слабо развитите региони по Кохезионната политика не трябва да бъдат променяни Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Становище на КЗК за съответствие с правилата на конкуренция на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Допустими разходи за възнаграждения при изпълнение на договори по „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне „Инвестиционни възможности в рамките на инициативата JESSICA в България"