Брой 233 (490), 29-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Одобрен е проект на Закон за представителите по индустриална собственост


Правителството прие решение, с което одобрява проект на Закон за представителите по индустриална собственост (ЗПИС) и се предлага на Народното събрание да приеме законопроекта.

Законът урежда професията представител по индустриална собственост като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации. Регламентират се редът и условията за придобиване на правоспособност за упражняването на професията в България. Предвидени са разпоредби относно провеждането на обучение и изпит за придобиване на правоспособност, реда и условията за вписване в Регистъра на представителите по индустриална собственост, за имуществената и дисциплинарна отговорност, както и за упражняване на професията в сдружение на представители.

Създава се професионална организация на представителите по индустриална собственост (Камара) и се урежда нейното устройство, организация и дейност. Като а съсловна организация, която обединява всички представители, Камарата ще осигури по-сериозна позиция на съсловието в работата му с националните и международни органи за закрила на индустриалната собственост, ще гарантира по-добра защита на правата и интересите му.

Законът привежда националната уредба на дейността на представителите по индустриална собственост в съответствие с правото на Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз и с Директиви на Европейския парламент и Съвета относно услугите на вътрешния пазар и признаването на професионалните квалификации.Уреждат се режимът за предоставяне на услуги от чуждестранни представители, установени за упражняването на професията в България, и режимът за временно или еднократно извършване на действия у нас от такива лица.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване относно действителните бариери в търговията
Тема на проучването са проблеми при вноса и износа, които добавят разходи, време и несигурност в глобалните вериги за доставки Още
Гръцка бизнес мисия в БТПП
Договорено бе да се проведе представяне на новостите в гръцкото законодателство, касаещо взаимодействието на МСП от двете страни Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представяне на резултатите по проект: „Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион България – Турция”
Палатите на Хасково и Узункьопрю са партньори по проекта Още
Фестивален цикъл NO-BLE IDEAS
Търговско-промишлена палата – Враца работи по проект „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните” Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Дискусионен форум „Умения и иновации. Как пазарът на труда се готви за предизвикателствата на бъдещето?“
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: На годишна база има производствена дефлация от 3,9%
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври е с 0.2% под равнището от предходния месец Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Удължаване на крайния срок за подаване на проектни предложения по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”
Крайният срок е 27 декември 2013 г Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Одобрен е проект на Закон за представителите по индустриална собственост
Законът урежда професията представител по индустриална собственост като регулирана професия по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Председателят на инвестиционната банка на ЕС: „Стратегията срещу кризата дава резултати“
В същото време, казва той, е рано да говорим за край на кризата Още