Брой 62 (1074), 30-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК


Със Закона за обществените поръчки (в сила от 15 април 2016 год.) е отменен действащият към момента Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.,; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г. и бр. 8, 12, 14, 17, 35 и 79 от 2015 г.).

Предвиждат се някои нови моменти в производството по обжалване пред КЗК.

На първо място, се предоставя възможност КЗК да уведомява страните в производството посредством публикуване на съобщение до тях в Публичния регистър на Комисията. Съобразно чл. 210 от ЗОП (2016 г.) на страните в производството пред КЗК могат да бъдат връчени съобщения и призовки на посочените в жалбата адреси, както и на посочените от тях електронен адрес или факс. Когато обаче страните не предоставят факс или електронен адрес за контакт или не са намерени на адреса, посочен в жалбата, те ще се смятат за уведомени чрез публикуване на съобщение в публичния регистър на официалната интернет страница на Комисия за защита на конкуренцията.

Отразени са промени в обема на обжалване пред КЗК : всяко решение, действията и бездействията на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка, с изключение на решенията за откриване в частта относно мотивите за невъзможността за разделяне на предмета на поръчката на обособени позиции, както и решенията за избор на изпълнител чрез вътрешен конкурентен подбор.

Във връзка с възможността за налагане на временна мярка „спиране“ на процедурата за възлагане на обществената поръчка е регламентирано, че не може да се прави такова искане, когато се обжалва решение, действие или бездействие на възложителя свързано с процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, процедура на договаряне без предварителна покана за участие по чл. 138, ал. 1 от ЗОП, процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка по чл. 164, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП, пряко договаряне с определени лица по чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

В чл. 217, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП е уреден редът да допълване или изменение на постановеното от КЗК решение в частта за разноските, като искането може да се направи в срока за обжалване на последното.

Когато до влизане в сила на ЗОП (обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) е подадена жалба пред Комисия за защита на конкуренцията производството по жалбата се образува и довършва по реда на ЗОП (отм. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.).

Източник: Комисия за защита на конкуренцията

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с министъра на земеделието и храните Десислава Танева
Бяха дискутирани широк кръг от въпроси за сътрудничество Още
Обучение по интегриране на КСО в стратегията на отделните компании
Насърчаване на корпоративната социална отговорност в МСП – популяризиране на добри практики, тяхното развитие и надграждане Още
Единна платформа за винопроизводителите в рамките на инициативата „Източно партньорство”
Информация за изби, винопроизводители, предлагани вина, конкретни оферти, винен туризъм в региона ... Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Новият Закон за обществените поръчки предвижда промени в производството по обжалване пред КЗК
В сила от 15 април 2016 г. Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ
КЕВР прие инструкцията за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия
С нейното приемане на практика се дава реален старт на излизането на свободния пазар на ток на всички потребители Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
България се присъединява към инструмент на ОИСР за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане
Ще участва в дейностите, свързани с налагането на стандарти в областта на данъчните спогодби... Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN