Брой 139 (2145), 22-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Одобрени са промени в Закона за чужденци в Република България


Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чужденци в Република България /ЗЧРБ/. Документът урежда единната процедура на Директива 2011/98/ЕС и Европейския парламент и на Съвета за кандидатстване на граждани на трети страни за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка, както и за общ набор от права на работници от трети страни, законно пребиваващи в държава членка.

С въведените изменения и допълнения в закона се предвижда кандидатстването и получаването на Единното разрешение за пребиваване и работа да се извършва пред дирекция „Миграция“-МВР. Детайлно е разписан редът за съгласуване на подадените заявления за издаване на това разрешение с компетентните национални структури, ангажирани с предоставянето на достъп до пазара на труда и разрешаването на пребиваване на чужденците на територията на страната ни. Прецизирани са и разпоредби на ЗЧРБ относно условията за влизане и престой на граждани на трети страни с цел заетост като висококвалифицирани лица, сезонни работници, както и на тези в рамките на вътрешнокорпоративния трансфер.

Изменя се и уредбата, регламентираща реда и условията, при които студентите - граждани на трети страни и притежаващи валидно разрешение за пребиваване, издадено от друга страна членка, имат право на мобилност и могат да влизат и пребивават у нас с цел провеждане на част от следването си във виеше учебно заведение в Република България. Предвидено е и правото за влизане и пребиваване на територията на Република България да може да се упражни единствено въз основа на уведомяване от втората държава членка и да не се подчинява на разрешителен режим. Със законопроекта се предвижда студентите, граждани на трети страни, които завършват образованието си у нас, да могат да продължат да работят в България, без необходимостта да напускат страната за издаване на виза за дългосрочно пребиваване.

Предвидено е процедурата по събиране на семейства да бъде уредена в закона.

В предложения документ са визирани и административно наказателни разпоредби в случаи на неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при прекратяване на трудовоправните отношения с чужденци, както и при приемането на чужденци без документ за пребиваване, а единствено е издадена виза.

В съответствие с приетия регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Визов кодекс на Общността, са предложени изменения с цел подобряване и улесняване на условията за пътуване на добросъвестни и редовно пътуващи лица, като същевременно ще се увеличат наличните инструменти за реагиране на предизвикателствата на незаконната миграция. Предвидени са и изменения, свързани с необходимостта производството по предоставяне на статут на лице без гражданство да се спира, когато се установи, че кандидатът е подал молба за международна закрила.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за семинар „Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО”
30 септември 2020, в БТПП Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ
Правна сигурност в търговския оборот чрез осигуряването на защита на личните данни на физическите лица при тяхното обработване - Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Одобрени са промени в Закона за чужденци в Република България
Административно наказателни разпоредби в случаи на неизпълнение на задължението на работодателя да уведоми дирекция „Миграция“ при прекратяване на трудовоправните отношения с чужденци Още
Промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за акцизите и данъчните складове
Свързани с образуването на „Държавна петролна компания“ Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Световната организация за интелектуална собственост с нови услуги за потребителите
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инвестиционна възможност за придобиване на сръбското предприятие “Беохемия“
Произвежда домашни почистващи препарати Още