Назад

Международната конференция на труда се провежда в Женева под надслов „Социална справедливост за всички“
Хенрик Мюнте от Норвежката конфедерация на предприятията и Корина Айдер, министър на труда на Молдова

Международната конференция на труда - най-висшият орган за вземане на решения на Международната организация на труда, се провежда в Женева под надслов „Социална справедливост за всички“.

Във форума участват тристранни делегации от 187-те държави-членки на Организацията, включително от България.

На откриващото заседание на МКТ бяха избрани председател и заместник-председатели на конференцията. Приети бяха оперативните договорености за провеждането на конференцията и бяха конституирани комисиите.

За председател на 111-та сесия на МКТ бе избран Н. Пр. д-р Али бин Самих Ал-Мари, министър на труда на Катар. Конференцията също така избра за заместник-председатели: от групата на правителствата - Корина Айдер, министър на труда на Молдова, и от групата на работниците - Захур Аван, Пакистан. Дългогодишният партньор на БТПП и на българските работодатели по въпросите на тристранния диалог - Хенрик Мюнте, от Норвежката конфедерация на предприятията, бе избран за зам.-председател от групата на работодателите. Г-н Мюнте ще посети България на 20-21 юни  по покана на БТПП и ще участва в два семинара, на които ще представи добри практики от Норвегия, свързани със социалния диалог по време на Ковид, в рамките на проект SOLID – “SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges“, финансиран по „Норвежки финансов механизъм”.

111 сесия на МКТ се фокусира върху три тематични области -  справедлив преход към устойчиви и приобщаващи икономики, качествено чиракуване и защита на труда.

Представителите на БТПП участват в Комитета по чиракуване – дискусия, продължаваща от миналата година. Заслужава внимание позицията на работодателите  с настояване за приемането на Препоръка, която да дава насоки относно качественото чиракуване и да предоставя препоръки за насърчаване на чиракуването и осигуряване на адекватна защита на чираците. Напомняме, че БТПП се включва активно при разработване на програми за обучение и политики в областта на чиракуването. Успешно е реализиран проект, включващ  наемане на безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване. В схемата „Младежка заетост” на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси бяха включени 8 хиляди безработни младежи до 29-годишна възраст, които бяха наети от работодатели за чиракуване и стажуване. БТПП активно участва и в проект по дуално обучение – ДОМИНО, като се включи при изготвянето на учебните програми по специализираните предмети.