Назад

Министерският съвет одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в България


Правителството одобри проектозакон за промени в Закона за чужденците в Република България. Целта е синхронизиране на условията за влизане и пребиваване на чужди граждани съгласно приети документи на ЕС и ЕП.

Разработеният проектодокумент цели облекчаване на режима за престой и пребиваване ва граждани от трети държави и обхваща както тези с висококвалифицирана трудова заетост, така и граждани за сезонна заетост. В ЗЧРБ е разписана и процедура за предоставяне на право за пребиваване у нас на чужденци „специализанти". Документът въвежда в националното законодателство видове съответстващи лични документи, както и процедура по тяхното издаване, като в тази връзка са предвидени и съответни изменения в два закона - за българските лични документи и за влизането, пребиваването и напускането на България на гражданите. на ЕС и на членовете на техните семейства.

Уеднаквяват се изискванията спрямо кандидатите за постоянно пребиваване на чужденците в България, оптимизира се процедурата по предоставяне на право на продължително пребиваване на инвеститори, като проверката на условията по инвестицията, на които следва да отговарят, се възлага на Българската агенция за инвестиции.

Предвидени са и наказания за административни нарушения на чужденци, които не са спазили действащото законодателство, регламентиращо правото на пребиваване и работа у нас.

Облекчава се и административната тежест на работодателите - с направените промени няма да се изисква в първоначалния комплект от документи за разрешаване на пребиваване да се представя доказателство за адрес на пребиваване на чужденеца. Това ще се случва едва след като той влезе на територията на страната.

Подобрена е и процедурата по взаимодействие на компетентните държавни структури, ангажирани в процеса на издаване на съответните разрешения. Въвеждат се и нови условия за разрешаване на пребиваване на основания, свързани с представяне на документи относно годишен оборот за период от 2 години преди регистрацията на търговското 28 февруари 2024 г. 8 представителство на чуждестранното търговско дружество в България, като разрешение на това основание могат да получат до двама представители.

Предвидена е възможност органите на ГДГП да налагат принудителни административни мерки спрямо граждани на държави членки на ЕС, каквато към настоящия момент липсва ва ЗВПНРБГЕСЧТС. Въведена е промяна ЗЧРБ в посока отпадане на възможността за предоставяне на пребиваване на чужденци, желаещи да извършват дейност с нестопанска цел.