Брой 48 (305), 08-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП е изпълнила целите и плановете си за 2012 г. в услуга на бизнеса


На редовно годишно заседание Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата прие отчета за 2012  г. и утвърди програмата за 2013 г. Беше констатирано, че въпреки тежките условия на икономическата среда Палатата е постигнала заложените програмни цели и е изпълнила финансовите си планове. Това създава условия за изпълнението на плановете за 2013.

Като едно от най-важните постижения през изминалата година е че БТПП беше отново призната от МС за национално представителна организация на работодатели за нов 4-годишен период.

За да отговори на нуждите на бизнеса, БТПП постави акцент в своята дейност повишаване познанията на фирмите относно европейското законодателство, за възможностите за участие по проекти за повишаване на тяхната конкурентоспособност; както и разработването, кандидатстването и участието в проекти. В тази насока са проведени 33 семинара с 1300 участници. Привлечени са нови ключови проекти.

В областта на външно-икономическото сътрудничество през 2012 г. са организирани общо 178 срещи с 978 участника; както и 13 международни семинара и конференции с 513 участника.

За голяма част от фирмите Палатата  се явява единствената в България организация, която предоставя бизнес услуги при спазване на международни стандарти. Тук могат да бъдат посочени само някои данни: заверени са 25 394 документа и 1590 покани-декларации, 3458 сертификата за произход.

Арбитражият съд е приключил 40 международни и 707 вътрешни дела.

Заседанието на Управителния съвет премина при много активно участие на членовете, като програмата за 2013 беше допълнена с нови идеи и инициативи, важни за изпълнение целите на Палатата. Основна водеща линия на предложенията беше разширяване възможностите на БТПП за удовлетворяване интересите на фирмите-членове и обогатяване на досегашните услуги с нови.

 

Програмата за дейността на БТПП през 2013 г. ще бъде публикувана на Интернет страницата на БТПП и остава отворена за предложения и инициативи на нейните членове, тъй като при приемането й Управителният съвет възложи на Изпълнителния съвет периодично през годината да я допълва и актуализира.

Фото-галерия към Отчет 2012 ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е изпълнила целите и плановете си за 2012 г. в услуга на бизнеса
Приета е програмата за 2013 г. Още
Проект РЕКУЛТИВАТУР на световното туристическо изложение ITB Берлин
По линия на проекта се представят атрактивни религиозни туристически продукти и маршрути в Югоизточна Европа, включително България Още
Обсъдени бяха идеи за развитие на стокообмена България-Етиопия
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Учредена е Регионална структура на БХРА в Габрово
В Инициативния комитет участват хотелиери, ресторантьори и туроператори с амбицията да формират регионален туристически продукт Още
В Пловдив се проведе регионален работен семинар по проект ECVET
Целта на проекта е да подпомогне качественото професионалното образование и обучение Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: С 3.1% намалява строителната продукция през януари 2013 г.
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
ESMA публикува въпроси и отговори относно късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен българо-албано-сръбско-черногорски бизнес форум в София, 11 април 2013 г.
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Околна среда: С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС
Целта е да се съберат данни и становища, за да се оцени въздействието на пластмасовите отпадъци и да се определи европейска стратегия за смекчаване на това въздействие Още