Брой 237 (242), 05-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Заседание на Съвета на председателите


На 3 и 4 декември се състоя среща на Съвета на председателите на БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари. В рамките срещата бе проведен семинар на тема „Задължения и отговорности на Комитетите по условия на труд във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд”.

След семинара бяха представени информации и добри практики за сътрудничеството на регионалните палати с местните органи и участието им в Съветите за тристранно сътрудничество на регионално равнище. Отчетено бе, че на местно ниво регионалните палати са изключително добре представени и търсени при разглеждане на въпроси, касаещи местния бизнес.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна участниците с резултатите от работата на Асоциацията на балканските палати и Бизнес съвета за Черноморско икономическо сътрудничество.

Обсъдени бяха  предложения за разширяване и оптимизиране дейностите на регионалните палати за засилване на взаимното сътрудничество, обмяна на опит, създаване на нови дейности за издигане ролята на Единната палатска система.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започна работа по проект “TRUST”, одобрен и финансиран по програма “Innovation Norway”
Проектът е насочен към подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество в България Още
Заседание на Съвета на председателите
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – една от темите на срещата Още
Проучвателната група на Европейския икономически социален комитет заседава в Брюксел
Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
Целта е оползотворяване на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст над 50 години Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИНОВАЦИИ, НАУКА
12 млн. евро за иновации в зелената индустрия в България в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.
Те ще са насочени към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на „зелени" иновации, практики и технологии Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към Еврокодове
Проектите са разработени на базата на националния практически опит при проектиране на строителни конструкции Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи Доклад за управлението на средствата от ЕС
Документът се фокусира върху напредъка и ефектите, като изследва 14 програми с общ бюджет 11,75 млрд. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Намиране на подходящи работни места за търсещите работа чрез онлайн мрежата EURES
Мрежата от публични услуги за заетост в момента обхваща до 40 % от работните места, достъпни в 31 европейски страни Още