Брой 237 (242), 05-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията


БТПП се включи в национална конференция с международно участие на тема „Да бъдем активни – какво е необходимо? Възрастните работници на пазара на труда“. Конференцията се състоя на 4 декември в София и бе организирана от Министерството на труда и социалната политика със съдействието на Европейска комисия във връзка с официалното закриване у нас на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Въвеждащо изказване направи Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика.

Възрастните работници ще имат все по-съществената роля на пазара на труда, отбеляза в изказването си министър Младенов. 40 % от населението в България към февруари 2011 г. е на възраст 50 и повече навършени години, като всеки пети от тях е със завършено висше образование. По думите на министър Младенов образованието е предпоставка за поддържането на висока трудова мобилност и икономическа активност. Той отбеляза, че за периода 2005-2011 г. икономическата активност на населението на възраст 50-64 години нараства и през 2011 г. коефициентът на икономическа активност достига 58.2% .

През 2012 г. България си постави за цел да насърчи създаването на устойчива култура на активен живот на възрастните хора, основаваща се на общество за всички възрасти. В рамките на тази цел бяха организирани и подкрепени дейности за поощряване на усилията на регионалните и местни органи, на социалните партньори, на гражданското общество и на бизнес средите за насърчаване на активния живот на възрастните хора и за оползотворяване на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст и над 50 години.

На конференцията бе представена платформа за дискусия относно бъдещето на пазара на труда в контекста на демографското застаряване на населението и на работната сила в Източна и Югоизточна Европа. По този начин ще се предоставят възможности за постигане и възпроизвеждане на целите на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012. Инициативата се подкрепя от широк кръг държави на Европейския континент в условията на глобализиращ се пазар на труда и сходни тенденции за застаряване на населението и на работната сила в региона.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започна работа по проект “TRUST”, одобрен и финансиран по програма “Innovation Norway”
Проектът е насочен към подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество в България Още
Заседание на Съвета на председателите
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – една от темите на срещата Още
Проучвателната група на Европейския икономически социален комитет заседава в Брюксел
Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
Целта е оползотворяване на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст над 50 години Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИНОВАЦИИ, НАУКА
12 млн. евро за иновации в зелената индустрия в България в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.
Те ще са насочени към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на „зелени" иновации, практики и технологии Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към Еврокодове
Проектите са разработени на базата на националния практически опит при проектиране на строителни конструкции Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи Доклад за управлението на средствата от ЕС
Документът се фокусира върху напредъка и ефектите, като изследва 14 програми с общ бюджет 11,75 млрд. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Намиране на подходящи работни места за търсещите работа чрез онлайн мрежата EURES
Мрежата от публични услуги за заетост в момента обхваща до 40 % от работните места, достъпни в 31 европейски страни Още