Брой 237 (242), 05-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Обществено допитване за проекти на национални приложения към Еврокодове


Българският институт за стандартизация обявява обществено допитване за проекти на представените по-долу национални приложения към Еврокодове*. Проектите са разработени от БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции” на базата на националния практически опит при проектиране на строителни конструкции.

Всеки заинтересован може да представи становището си по проектите на адрес: 1797 София, кв. „Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев" № 13, Български институт за стандартизация или по електронна поща до Владимир Димов – секретар на БИС/ТК 56 - e-mail: vladimir.dimov@bds-bg.org

Срок за предоставяне на становища - 15.01.2013 г.

Проекти на национални приложения на Еврокодове

 

№ на стандарта

Заглавие на български

Национално приложение

БДС EN 1993-3-1:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули, мачти и комини. Кули и мачти

БДС EN 1993-3-1:2007/NA:2012

БДС EN 1993-3-2:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини

БДС EN 1993-3-2:2007/NA:2012

БДС EN 1999-1-2:2007

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар

БДС EN 1999-1-2:2007/NA:2012

БДС EN 1999-1-3:2007

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

БДС EN 1999-1-3:2007/NA:2012

БДС EN 1999-1-4:2007

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

БДС EN 1999-1-4:2007/NA:2012

БДС EN 1999-1-5:2007

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции

БДС EN 1999-1-5:2007/NA:2012

 

* Еврокод е система от строителни норми, разработена от Европейския комитет по  стандартизация (CEN). Целта е след период на паралелно приложение, те да заменят  националните норми в страните, членуващи в CEN, включително и в България, и да  помогнат за изравняването на регулациите в страните от Европейския съюз.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започна работа по проект “TRUST”, одобрен и финансиран по програма “Innovation Norway”
Проектът е насочен към подобряване на социалния диалог и тристранното сътрудничество в България Още
Заседание на Съвета на председателите
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – една от темите на срещата Още
Проучвателната група на Европейския икономически социален комитет заседава в Брюксел
Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията
Целта е оползотворяване на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст над 50 години Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИНОВАЦИИ, НАУКА
12 млн. евро за иновации в зелената индустрия в България в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.
Те ще са насочени към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия чрез прилагане на „зелени" иновации, практики и технологии Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обществено допитване за проекти на национални приложения към Еврокодове
Проектите са разработени на базата на националния практически опит при проектиране на строителни конструкции Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове представи Доклад за управлението на средствата от ЕС
Документът се фокусира върху напредъка и ефектите, като изследва 14 програми с общ бюджет 11,75 млрд. евро Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Намиране на подходящи работни места за търсещите работа чрез онлайн мрежата EURES
Мрежата от публични услуги за заетост в момента обхваща до 40 % от работните места, достъпни в 31 европейски страни Още