Брой 203 (208), 18-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Конференция по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”

БТПП участва във встъпителната конференция по проект: „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран по Оперативна програма “Административен капацитет”. Основна цел на проекта е да се постигне по-добро административно управление посредством въвеждането на нова политика за таксите, която се основава на ясни принципи и правила.

Очакваните резултати от проекта са изработването на нова концепция за таксите, която да бъде придружена с оценка на въздействието върху социално–икономическите отношения, бюджета и специалното законодателство по отношение на таксите.

В рамките на проекта ще бъдат изследвани съществуващите регулаторни режими и на тази база ще бъде изготвен правно-икономически анализ.

Позицията на БТПП по въпроса за административните такси, която многократно е изразявана пред правителството, посочва необходимостта от обвързване на таксите с разходите по предоставянето на съответните услуги.

Въпросът за таксите е пряко свързан и с предложенията на БТПП за намаляване на регулаторните режими, въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие в специалните закони, разширяване на броя на услугите, предоставяни от държавата и общините по електронен път.

Пряко свързано с темата за административните такси е и предложението за нормативно регламентиране на аутсорсинга на административни услуги от публичната администрация на бизнес организации, които имат капацитет да ги предоставят. Практиката на БТПП показва, че обслужването на фирмите от страна на бизнес организациите става по-бързо, по-качествено и с по-малко разходи, отколкото в публичната администрация.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Успешно приключи бизнес мисията в Индия
Постигнати са конкретни договорености и е поставеното начало за бъдещи партньорства Още
Електронното правителство и електронното фактуриране – във фокуса на форума „GS1 в Eвропа”
Използването на GLN номерата за идентификация на фирмите е важна стъпка към създаването на електронно правителство Още
Конференция по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
БТПП е за обвързване размера на таксите с разходите по предоставянето на съответните услуги Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника..... Още
ПАЗАР НА ТРУДА
380 лв. е таксата за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в България
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
С наредба се урежда процедурата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на ЕС, на ЕЦБ и на ЕИБ
НОИ ще поддържа регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
На заседанието на Европейския съвет ще обсъдят мерки за по-големи инвестиции в растежа
Около 55 млрд. евро ще бъдат пренасочени от неизползвани средства на ЕС за регионално развитие към подпомагане на малки предприятия и създаване на работни места за млади хора Още