Брой 203 (208), 18-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

С наредба се урежда процедурата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на ЕС, на ЕЦБ и на ЕИБ


Министерският съвет прие Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.

Лице, осигурявано по българското законодателство, което постъпи на работа като служител в някоя от тези институции и желае да прехвърли в пенсионната им система средствата, представляващи придобитите от него пенсионни права съгласно българското законодателство, трябва да подаде заявление за прехвърляне до компетентната европейска институция като посочи пенсионните права, които желае да прехвърли, както и съответната прехвърляща българска институция – НОИ и/или пенсионноосигурително дружество, управляващо фонд за допълнително пенсионно осигуряване, в който лицето се осигурява. Те изчисляват размера на средствата, подлежащи на прехвърляне в пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или ЕИБ по установен в наредбата ред и ги превеждат по посочена от компетентната европейска институция банкова сметка. Ако лицето пожелае средствата му да не бъдат прехвърляни, то запазва пенсионните си права от фонд „Пенсии” за зачетения осигурителен стаж, както и правата си, произтичащи от осигуряването във фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Аналогична е процедурата и при лицата, осигурявани в пенсионна схема на Съюза, ЕЦБ или ЕИБ, които след прекратяване на правоотношението им желае да прехвърли в България средствата, представляващи придобитите от тях в тази схема пенсионни права.

Съгласно наредбата НОИ следва да изготви и поддържа регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ.

НОВИНИ ОТ БТПП
Успешно приключи бизнес мисията в Индия
Постигнати са конкретни договорености и е поставеното начало за бъдещи партньорства Още
Електронното правителство и електронното фактуриране – във фокуса на форума „GS1 в Eвропа”
Използването на GLN номерата за идентификация на фирмите е важна стъпка към създаването на електронно правителство Още
Конференция по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”
БТПП е за обвързване размера на таксите с разходите по предоставянето на съответните услуги Още
Покана за участие в Международно специализирано изложение SECURITY 2013
Изложението представя системи за сигурност и комуникации, контрол и наблюдение на обекти, пожароизвестителна и пожарогасителна техника..... Още
ПАЗАР НА ТРУДА
380 лв. е таксата за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в България
СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
С наредба се урежда процедурата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на ЕС, на ЕЦБ и на ЕИБ
НОИ ще поддържа регистър на лицата, прехвърлили средства от българска пенсионна схема към пенсионна схема на Съюза, на ЕЦБ или на ЕИБ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
На заседанието на Европейския съвет ще обсъдят мерки за по-големи инвестиции в растежа
Около 55 млрд. евро ще бъдат пренасочени от неизползвани средства на ЕС за регионално развитие към подпомагане на малки предприятия и създаване на работни места за млади хора Още