Брой 200 (457), 15-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНОВАЦИИ, НАУКА

НСИ: Разходите за научна дейност през 2012 нарастват с 15.5%


През 2012 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 495.9 млн. лв., което е с 15.5% повече в сравнение с предходната година. От 2006 г. насам се наблюдава постоянно нарастване на разходите за НИРД в абсолютна стойност, сочат публикуваните днес данни на НСИ.

Една от петте водещи цели на стратегията „Европа 2020” е в Европейския съюз (ЕС) да се постигне 3% интензивност на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП). Националната цел на България е достигане на 1.5% интензивност на НИРД през 2020 година.

През 2012 г. интензивността на НИРД възлиза на 0.64% от БВП и е с 0.07 пункта по-висока в сравнение с 2011 година. Въпреки отбелязания растеж, интензивността на разходите за научна дейност в България през 2012 г. е близо 3.2 пъти по-ниска от средната стойност за ЕС-27 (2.03% през 2011 г.).

Нарастването на общите разходи за НИРД през 2012 г. спрямо предходната година се дължи в най-голяма степен на сектор „Предприятия”, където разходите за НИРД се увеличават с 31.2% (от 228.7 млн. лв. на 300.1 млн. лв.).  Сектор „Предприятия” продължава да бъде и най-големият от четирите основни институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 60.5% от общите разходи за НИРД. Секторите  „Държавно управление” и „Висше образование” следват с дялове съответно от 30.0% (или 149.0 млн. лв.)  и 8.1% (или 39.9 млн. лв.).

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други  национални източници и от чужбина. За трета поредна година чуждестранните източници на средства са с най-голям дял във финансирането на НИРД в България - през 2012 г. той възлиза на 46.3% от общите разходи за НИРД, като нараства с 2.4 пункта спрямо 2011 година. Това се дължи основно на увеличаващия се обем на клиничните изпитвания на лекарства, които се осъществяват в България, но се финансират от чуждестранни компании.

 В структурата на текущите разходите за НИРД по видове изследвания през 2012 г., както и през предходната година, най-голям относителен дял имат приложните научни изследвания - 73.8% (340.7 млн. лв.), следвани от фундаменталните изследвания и експерименталните разработки - съответно с 13.5% (62.3 млн. лв.) и 12.7% (58.6 млн. лв.).

През 2012 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, възлиза на 16 746 души (в еквивалент на пълна заетост), което е с 1.4% по-малко в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 53%, като разликата в равнището на заетост между двата пола е 6 пункта в полза на жените.

Делът на изследователите (в еквивалент на пълна заетост) от общия персонал, зает с НИРД, намалява спрямо 2011 г. с 2.6 пункта (от 70.1 на 67.5%). Като гаранция за висок професионализъм на научните изследвания, 33.6% или 5 620 души от персонала, зает с НИРД в еквивалент на пълна заетост, притежава докторска степен.

Изследователите почти без изключение (99%) са с висше образование, а с докторска степен са почти половината от тях (49.6% или 5 597 души).

Повече данни  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Президентите на България и Хърватия - твърдо за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество
Българският бизнес се запозна с възможностите за икономическо сътрудничество с най-новия член на европейското семейство – Хърватия Още
Традиционна среща с представители на бизнеса и на местната власт във Велико Търново
Нерешен проблем са обществените поръчки, необходима е прозрачност и подобряване на процедурите – това споделиха местните предприемачи Още
Покана за участие в „Мисия за растеж” в Португалия, 28-29 ноември 2013
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Среща на силистренския бизнес с председателя на Българо-руската търговско-промишлена палата
Търговско-промишлена камара - Пловдив обучава младежи от чужбина
ПАЗАР НА ТРУДА
Агенция по заетостта: На работа през септември 2013 са постъпили 23 526 безработни
През септември равнището на безработица е 10.8% Още
ИНОВАЦИИ, НАУКА
НСИ: Разходите за научна дейност през 2012 нарастват с 15.5%
33.6% от персонала, зает с НИРД в еквивалент на пълна заетост, притежава докторска степен - гаранция за висок професионализъм на научните изследвания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Енергетика: 250 инфраструктурни проекта биха могли да получат финансиране от 5,85 милиарда евро
Над 10 български енергийни проекта могат да получат финансиране от ЕС в периода 2014-2020 г. Още
Проучване на ЕК потвърждава, че мигрантите не са бреме за социалноосигурителните системи на приемащите страни
Процентът на мигрантите от ЕС във Великобритания сред неработещите е далеч по-нисък – 30%, в сравнение с местното незаето население - 43% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на доклад от ИПИ за акциза върху цигарите