Брой 42 (802), 04-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Общият показател на бизнес климата през февруари се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец


Общият показател на бизнес климата през февруари 2015 г. се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт. Покачването се дължи на подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2.4 пункта в сравнение с януари поради благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата производствена активност обаче се оценява като леко намалена, докато в очакванията за дейността в отрасъла през следващите три месеца се наблюдава известно подобрение. Основните пречки за развитие на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 55.9 и 28.1% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 1.8 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са също по-оптимистични, като анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Основният фактор, затрудняващ дейността в отрасъла, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, макар през последния месец да се наблюдава намаление на негативното му влияние. На второ и трето място са факторите „финансови проблеми” и „конкуренция в бранша”.Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 2.3 пункта спрямо януари поради оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца се подобряват. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават най-сериозните пречки за развитието на дейността в отрасъла. Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 3.0 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно настоящото търсене на услуги са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват. Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, продължава да е несигурната икономическа среда, чието отрицателно въздействие се засилва през последния месец. На заден план остават факторите „конкуренция в бранша” и „недостатъчно търсене“ . По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове
Запазването на добри партньорски отношения между страните след медиацията са от голямо значение за фирми, ангажирани в правни спорове Още
Покана за участие в семинар относно възможностите за бизнес с Индия и Китай
Ще бъдат представени практически насоки за бизнес с двете най-бързо развиващи се икономики в света Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата през февруари се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец
Подобрени очаквания в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа
9-12 юни 2015, гр. Нинбо, Китай Още
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Ограничение на конкуренцията е възможността за определяне на минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности
Възможно е цени, първоначално предназначени да играят ролята на препоръчителни, в крайна сметка да се превърнат във фиксирани Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създаване на нов проектен комитет „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност”
Разработване на група от национални стандарти, включващи изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия, осъществяващи технически надзор Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана към български фирми за включване в конкурси за изграждане на павилиони за „ЕКСПО-2017” в Астана, Казахстан
Отнася се за фирми, специализирани в изпълнение на интериорни и дизайнерски решения и изработването на изложбени щандове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN