Брой 42 (802), 04-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Създаване на нов проектен комитет „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност”


Във връзка с предложение на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) относно разработване на нови национални стандарти с изисквания към лицата/организациите и дейностите за осъществяване на надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) и съгласно т. 6.2.1 от част 2 на Правилата за работа по националната стандартизация Българският институт за стандартизация обявява започването на работа по нова работна тема: Изисквания към лицата/организациите за технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Целта е разработване на група от национални стандарти, включващи изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, осъществяващи технически надзор на съоръженията с повишена опасност, както и специфични изисквания към организацията и осъществяването на дейностите по техническия надзор на следните съоръжения:

 • парни и водогрейни котли
 • съдове, работещи под налягане
 • тръбопроводи за водна пара или гореща вода
 • преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации и уреди за природен газ
 • газови съоръжения, тръбопроводи, инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове
 • ацетиленови уредби
 • нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
 • повдигателни съоръжения
 • асансьори
 • въжени линии и ски влекове

Стандартите трябва да съдържат изисквания, конкретни правила и процедури за организацията и осъществяването на техническия надзор на посочените СПО, изисквания по отношение на квалификацията, числеността и безпристрастността на персонала, използваните материално-технически условия и средства. Стандартите трябва да включват изисквания за създаване и поддържане от фирмите, извършващи технически надзор на СПО, на система за управление на качеството, която да осигурява ефикасното изпълнение на поставените изисквания. Стандартите ще бъдат разработени така, че да са подходящи за сертификация на тези фирми.

Организации, желаещи да участват с експерти в разработването на националните стандарти, може да подадат заявление за членство в БИС и да се включат в дейността на проектен комитет, създаден за изпълнение на следните задачи:

 • да организира разработването на национални стандарти съгласно предложението на ДАМТН;
 • да координира работата по разработване на стандартите с работните органи по промяна на законодателството в областта на надзора на съоръженията с повишена опасност с оглед избягване на противоречия с нормативните документи;
 • да координира работата по разработване на стандартите с техническите комитети по стандартизация БИС/ТК 8, БИС/ТК 31, БИС/ТК 60, БИС/ТК 66 и БИС/ТК 34.

При разработването на стандарти трябва да бъде осигурено участие на представители на възможно най-широк кръг заинтересовани: микропредприятия, малки предприятия, средни предприятия, министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, научни организации, институти и висши училища, лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране, сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи.

Всеки заинтересован може да подаде заявление за членство най-късно до 25.03.2015 г. при г-жа Стефанка Налойченко на тел. 02/ 8174 572, e-mail: members@bds-bg.org.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП продължава усилията си за въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на спорове
Запазването на добри партньорски отношения между страните след медиацията са от голямо значение за фирми, ангажирани в правни спорове Още
Покана за участие в семинар относно възможностите за бизнес с Индия и Китай
Ще бъдат представени практически насоки за бизнес с двете най-бързо развиващи се икономики в света Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Общият показател на бизнес климата през февруари се покачва с 1.2 пункта спрямо предходния месец
Подобрени очаквания в промишлеността, строителството и търговията на дребно Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международната изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа
9-12 юни 2015, гр. Нинбо, Китай Още
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК: Ограничение на конкуренцията е възможността за определяне на минимални цени за изпълнение на геодезически, картографски и кадастрални дейности
Възможно е цени, първоначално предназначени да играят ролята на препоръчителни, в крайна сметка да се превърнат във фиксирани Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Създаване на нов проектен комитет „Технически надзор на съоръжения с повишена опасност”
Разработване на група от национални стандарти, включващи изисквания към лицата и структурно обособените части на предприятия, осъществяващи технически надзор Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Покана към български фирми за включване в конкурси за изграждане на павилиони за „ЕКСПО-2017” в Астана, Казахстан
Отнася се за фирми, специализирани в изпълнение на интериорни и дизайнерски решения и изработването на изложбени щандове Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN