Назад

Бизнес демографията през 2021 г. - данни на НСИ


Националният статистически институт представя бизнес демографията през 2021 г. -  данни за активните, новородените и умрелите предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях.

През 2021 г. активните предприятия в България са 381 457 на брой, което е с 4.8% по-малко в сравнение с предходната 2020 година. Новородените предприятия са 37 898, или 9.9% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката. 

Активни предприятия според техния размер

Най-голям е относителният дял на активните предприятия без наети лица през целия период, като през 2021 г. той е 52.2% от всички активни предприятия. Следва групата „1 - 4 наети лица“ с 34.0%, а най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“ - 6.6%. Броят на лицата в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 67.1% от заетите в периода (2017 - 2021 г.), докато делът на предприятията в тази група е едва 7.2% от общия брой активни предприятия. Големият брой активни предприятия в групата „0 наети лица“ формира 8.7% от общия брой на заетите в страната.

Новородени предприятия

Новородени са 37 898 предприятия, което представлява 9.9% от общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката през 2021 година. За периода 2017 - 2021 г. средногодишно са се раждали 10.7% от активните предприятия. Структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през последните пет години, като с най-висок относителен дял са новородените предприятия в сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 34.8%, а с най-нисък - новородените предприятия в сектор B - „Добивна промишленост“ - под 0.1%. Тази структура се запазва и през 2021 година.

Структура на родените през 2021 г. предприятия по икономически сектори

През наблюдавания период (2017 - 2021 г.) най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата „0 наети“ през 2021 г. попадат 30 071 новородени предприятия, следвани от групата „1 до 4 наети“ - 6 907, а в предприятията с 10 и повече наети лица - само 342. 

Оцелели предприятия

През 2020 г. новородените предприятия са 35 203, a от тях 27 943, или 79.4% са преживели успешно 2021 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 95.8%, а най-нисък - в сектор L - „Операции с недвижими имоти“ - 61.6%. От всички предприятия, родени през 2020 г. и оцелели през 2021 г., най-висок е относителният дял на групата „1 до 4 наети лица“ - 89.8%. От 2016 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи според броя на наетите в тях. Делът на предприятията, родени през 2016 г. и все още активни пет години по-късно, е 5.5%, докато делът на родените през 2020 г. и активни през 2021 г. е 7.3% от общия брой на активните предприятия през 2021 година

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор H - „Транспорт, складиране и пощи“, в който делът на оцелелите през петгодишния период е 7.5%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 0.7%.

Умрели предприятия

През 2020 г. са умрели 40 865 предприятия3 , или 10.2% от активните предприятия през същата година, в резултат на което 4.5% от заетите са загубили работните си места. Най-висок - 38%, е делът от умрелите предприятия от сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“. Найжизнеспособни са предприятията от сектори B - „Добивна промишленост“ и Е - „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, като при тях умрелите предприятия са под 0.1%.

Пълни данни и графики ТУК