Назад

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи


Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи предлага изменения, които имат за цел да подготвят платежните услуги и системи за мерките, залегнали в Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Тези промени адаптират националната правна рамка, регламентираща платежния надзор и предоставянето на платежни услуги, за периода след присъединяването на България към еврозоната. Тези промени адаптират националната правна рамка, регламентираща платежния надзор и предоставянето на платежни услуги, за периода след присъединяването на Република България към еврозоната и следва да влязат в сила от датата на въвеждане на еврото в България. Предвидени са и други изменения в ЗПУПС, свързани с осъществявания платежен надзор, както и във връзка с констатирани непълноти. Предложени са и промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, чиято цел е въвеждане на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2023/606 за изменение на Регламент (ЕС) 2015/760 по отношение на изискванията, свързани с инвестиционните политики и условията за дейността на европейските фондове за дългосрочни инвестиции (ЕФДИ).

Отговорна дирекция:

„Регулация на финансовите пазари“

E-mail:

s.koleva@minfin.bg; m.mancheva@minfin.bg

 

Дата на откриване:

28.7.2023 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Финанси и данъчна политика

Дата на приключване:

28.8.2023 г.

Добави коментар