Назад

Представиха указания за интегрирани териториални инвестиции в Южен централен и Югозападен район


МРРБ организира тематични срещи по места, за да подпомогне местните власти и бизнеса за кандидатстването с концепции за интегрирани териториални инвестиции.

Екипът на МРРБ организира в Пловдив информационна среща, на която бяха представени единни указания за кандидатстване за Интегрирани териториални инвестиции в Южен централен и Югозападен район за планиране. В срещата участваха представители на министерства, местна власт, бизнеса, потенциални бенефициенти.

Единните указания са насочени към разясняване стъпките по подготовката и подаването на концепции за интегрирани териториални инвестиции в това число сроковете и необходимите документи. С указанията се представят и общият подход и логическата последователност на дейностите за подбор и одобрение на тези концепции.

Презентирани бяха допустимите дейности за кандидатстване – инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическа активност в региона, енергийна ефективност и устойчиво обновяване на сгради, устойчива мобилност, включително градска мобилност, пътна, зелена градска и образователна инфраструктура, култура, спорт и туризъм и други.

Посочени бяха и примерни концепции за интегрирани териториални инвестиции – община с проекти за образование, градска мобилност и енергийна ефективност, или на община и икономически оператор за индустриален парк.

За финансирането на интегрираните териториални концепции водеща е Програма „Развитие на регионите“ като участват още 5 програми - „Развитие на човешките ресурси“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Иновации и конкурентоспособност в предприятията“ и „Околна среда“.

Срещата е част от поредица тематични срещи по места, която цели да подпомогне заинтересованите страни във връзка с кандидатстването до 27.09.2023 г. през ИСУН с концепции за Интегрирани териториални инвестиции.