Брой 137 (394), 17-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

На Портала за обществени консултации на МС е предложен Проект на Решение на МС за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на ЕС.
Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕО) № 261/2012 г. на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 г. на Съвета за договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти е необходимо да се създадат условия за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора и за въвеждане на задължителни писмени договори между производители и изкупвачи за доставка на сурово мляко.

След приемането на закона през 2006 г. в законодателството на ЕС, уреждащо ООП настъпиха редица промени. Най-напред беше извършена кодификация на всички актове на Съвета, свързани с ООП, като те бяха обединени в един регламент - Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“). Съществуващите общи организации на пазарите бяха обединени в единна ООП. По този начин беше избягнато излишно дублиране на разпоредби и законодателната рамка беше опростена. В този период голяма част от прилагащите регламенти на Комисията бяха сменени с нови. Промените в законодателството на ЕС налагат тяхното отразяване в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Наред с промените в актовете на ЕС, уреждащи ООП, в нея бяха направени и редица политически промени, които доведоха до отпадане на някои схеми и мерки и до съществена промяна в други. Политическите промени бяха резултат главно на завършилият през 2009 г. преглед на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) от 2003 г. (Health check). В резултат на тази реформа значително беше стеснен обхвата на интервенционните мерки, системата на млечните квоти беше насочена към тяхното постепенно отпадане, въведени бяха временни мерки в млечния сектор. Тези изменения на политиката на ЕС също наложиха някои изменения на текстове на закона.

Междувременно, в резултат на реформите на Общата селскостопанска политика на ЕС, възникнаха нови форми за пазарна подкрепа в областта на пчеларството и под формата на предоставяне на мляко и на плодове и зеленчуци в учебните заведения (схеми „Училищно мляко” и „Училищен плод”). За прилагането на тези схеми, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е създадено законово основание.

След влизане в сила на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, в процеса на прилагане на включените в ООП на ЕС мерки и схеми, беше натрупан опит, който показа необходимост и от промени в него. Това се отнася главно до някои от предвидените в закона процедури и в разпределението на компетентностите между Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”. В периода на прилагане на закона настъпиха и промени в административни структури, които също са отразени.
Дата на приключване: 30.7.2013 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
В ход са законодателни промени за подобряване на бизнес средата
Участие на представител на БТПП заседание на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм и по бюджет и финанси Още
Участие на БТПП в инициатива на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия
Предложения за ефективни мерки по основни проблеми на МСП Още
Участие на представител на БТПП в работна група на Министерството на финансите
Мерки по План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса и подобряване дейността на приходните агенции Още
Актуализирана версия на Business Compass France
В БТПП е предоставена актуализирана версия на Бизнес компас Франция за 2012 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство EEN
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Въведение в бизнес законите на Китай
Въведение в бизнес законите на Китай Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Намаляване на административните режими и административната тежест за бизнеса Още
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Промените в законодателството на ЕС налагат отразяването им в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Програмата за развитие на селските райони: 9,6 млн. лв. субсидии за обновяване на ферми и предприятия
„Модернизиране на земеделските стопанства” и „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Актуализиран е Наръчник по определяне на приложимото законодателство на ЕС за 2013
Във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз от 01.07.2013 Още