Брой 137 (394), 17-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма


Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. Приемането на Тарифата е във връзка с член 69, ал. 3 от Закона за туризма (обн. в ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.) като размерът на таксите е определен в съответствие с методите за тяхното изчисление, съгласно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им (обн., ДВ, бр. 4 от 13.01.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.).
Съгласно проекта на Тарифата, размерът на таксите, които се събират в процедурите по регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и по категоризация на туристически обекти са намалени в сравнение с досега действащата тарифа, което е и в съответствие с водената политика от правителството за намаляване на административните режими и административната тежест за бизнеса. Проектът на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма можете да намерите тук.

Предложения можете да изпращате в законоустановения срок на следните електронни адреси: i.yakimova@mee.government.bg;i.zhelyazkov@mee.government.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
В ход са законодателни промени за подобряване на бизнес средата
Участие на представител на БТПП заседание на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм и по бюджет и финанси Още
Участие на БТПП в инициатива на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия
Предложения за ефективни мерки по основни проблеми на МСП Още
Участие на представител на БТПП в работна група на Министерството на финансите
Мерки по План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса и подобряване дейността на приходните агенции Още
Актуализирана версия на Business Compass France
В БТПП е предоставена актуализирана версия на Бизнес компас Франция за 2012 Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство EEN
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Въведение в бизнес законите на Китай
Въведение в бизнес законите на Китай Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане проект на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Намаляване на административните режими и административната тежест за бизнеса Още
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Промените в законодателството на ЕС налагат отразяването им в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Програмата за развитие на селските райони: 9,6 млн. лв. субсидии за обновяване на ферми и предприятия
„Модернизиране на земеделските стопанства” и „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Актуализиран е Наръчник по определяне на приложимото законодателство на ЕС за 2013
Във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз от 01.07.2013 Още