Назад

Обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“ за браншови организации

Съветът на браншовите организации при БТПП инициира и проведе двудневно обучение по Програмата „Здравословни и безопасни условия на труд“ с участие на представители на браншови организации, членове на Съвета и на партньорски и организации на Палатата.

Събитието бе открито и ръководено от Атанас Урджанов – председател на Съвета на браншовите организации при БТПП и председател на Асоциацията на месопреработвателите в България.

Цветан Симеонов – председател на БТПП, приветства участниците и представи приоритетите, позициите и становища на АОБР и в частност на БТПП, като национален координатор през настоящата година.

Презентация на тема „Безопасна и здравословна работа в дигиталната ера“ представи гл. ас. д-р Влайко Воденичаров дм, Катедра по епидемиология и хигиена, Медицински университет – София. Лекторът информира участниците за предприетата от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа Кампания „Здравословни и безопасни работни места - Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“, която се провежда от 2023г. до 2025г. Целта е:  увеличаване на знанията за безопасното и продуктивно използване на цифровите технологии във всички сектори на икономическия и обществен живот; повишаване на осведомеността относно цифровизацията и нейните последици за безопасността и здравето при работа; информиране за възникващи рискове и възможности; насърчаване на оценката на риска и здравословното и безопасно управление на цифровата трансформация на работата; улеснения на обмена на информация и добри практики.

Представена бе същността на Дигитализацията - съвкупност от процеси, при които се използват цифрови технологии за оптимизиране на бизнеса, повишаване на приходите и удовлетвореността на клиентите, както и намаляване на разходите. Лекторът се спря на възможностите, които дигитализацията предлага, ако се управлява добре и какви нови предизвикателства поставя, като открои психо-социалните рискове, които най-често се свързват с цифровите технологии. Внимание бе отделено на работата в дигитална платформа, възможностите за използване на системи или технически процедури за изпълнение на задачи и процедури и навлизане на ново поколение на изкуствен интелект; използване на умни коботи. Лекторът се спря и на възможностите на интелигентни цифрови системи, които се използват за събиране и анализиране на данни или сигнали, за да идентифицират и оценят рисковете за БЗР, като по този начин предотвратяват или минимизират вредите и възможни рискове и предизвикателства. Разгледани бяха: видове Интелигентни лични предпазни средства; нови системи за мониторинг и средства за БЗР; Екзоскелети и др. за предотвратяване на риска. Поставена бе темата за изкуствения интелект като средство за използване в областта на човешките ресурси.

Борил Ташев, председател на Българска асоциация – труд, здраве и безопасност, изнесе презентация на тема: „Безопасни и здравословни условия на труд – новости в нормативната уредба“. Той запозна участниците с новостите на Стандарт EN ISO 20345:2022 за защита на краката. Лекторът подчерта, че безопасността им е изключително важен елемент за здравето на човека и се обуславя от различни фактори, сред които основни са: начин на мислене, култура, образование.

Новото в стандарта е, че съдържа два етапа – на разработване и пускане на пазара и на последващ контрол от нотифициращите органи. Новият EN ISO 20345: 2022 предвижда въвеждането на нови изисквания и маркировки с цел улесняване на прилагането на стандарта от производителя, създаване на еквивалентни условия във всички държави-членки. Стандартът определя основните и допълнителните изисквания за предпазни обувки с общо предназначение. Това включва механични опасности, устойчивост на приплъзване, термични опасности и ергономично поведение, наред с други.

В допълнителните изисквания са добавени нови маркировки за:

  • устойчивост на диференциран перфорационен материал-пирон (P – PL – PS);
  • система за захващане на стълба (LG);
  • устойчивост на протриване на защитната капачка (SC);
  • контрол на устойчивостта на приплъзване (SR) на подметката

Така към съществуващите 12 допълнителни изисквания бяха добавени още 6 и станаха 18.

Предпазните обувки, сертифицирани съгласно EN ISO 20345:2011, могат да продължат да се пускат на пазара до края на валидността на сертификатите, издадени от нотифицираните органи. Сертификатите (Регламент ЕС 2016/425), базирани на EN ISO 20345:2011, ще останат валидни дори след хармонизирането на новия EN ISO 20345:2022, тъй като новият стандарт не предоставя значително увеличение на защитата в сравнение с предишната версия.

Радослав Петков, председател на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП, представи презентация на тема: „Същност, дейности и значение на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при БТПП“.  Съветът предлага възможности за членовете на Палатата за запознаване с най-новите тенденции в областта на иновативните технологии, споделяне на добри практики и възможности за финансиране, за да може предприятията да генерират осъзнато лидерство относно иновациите и технологиите. Лекторът запозна участниците с Мисията на Съвета: ускоряване развитието на екосистемата за иновации и технологии в България, регионално и глобално; СИДНТ да бъде желаното „пазарно място“ за идеи, иновации, дискусии, дебати, представяне и свързаност, за да активира промените, необходими за осигуряване на непрекъснат положителен растеж на нашата икономика; Оказване пряко въздействие върху развитието на иновациите чрез проекти, менторство и динамична координация между университетите, бизнеса, неправителствените организации, правителството, хората и обществата; Посредническа роля между бизнеса и институциите. Основната цел на СИДНТ е да допринесе за развитието на приобщаващи и отворени иновационни екосистеми, в които предприятията да взаимодействат свободно с екосистемите на другите европейски и световни икономики в една интензивна на знание цифрова среда, да могат ефективно да защитават своите идеи и изобретения, да имат достъп до финансиране, да привличат висококвалифициран НИРД, да развиват бизнеса си и да просперират.

Пред участниците в семинара Председателят на СИДНТ представи тематичният обхват на Програмата за дейността на Съвета през 2023 г., неговите приоритети, както и услугите, които предлага на членовете. Подробна информация за Съвета е публикувана на сайта на БТПП: https://www.bcci.bg/s-inovation-bg.html

Темата „Присъствие на браншовите организации в дигиталното пространство“ бе демонстрирана с презентация от Георги Методиев, мл. експерт „Комуникации“ при БТПП. Той запозна участниците с извършени проучвания относно участието на браншови организации в социалните мрежи и представи в графики резултатите от това. Лекторът отговори на многобройни запитвания по темата и се ангажира да окаже съдействие при възникване на допълнителни въпроси.