Назад

Споделяне на усилията: намаляване на емисиите на ЕС в секторите извън схемата за търговия с емисии


EK прие годишните разпределения на емисии за държавите членки за 2023, 2024 и 2025 г. С това се определя максималното ниво на емисиите на парникови газове, които всяка държава членка може да генерира годишно в секторите, обхванати от законодателството на Европейския съюз за разпределяне на усилията. Количествата емисии са съобразени с наскоро договорените по-амбициозни национални цели за 2030 г на ЕС. Те ще доведат до колективно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС в секторите за споделяне на усилията с 40 % в сравнение с нивата от 2005 г. (предишната цел за 2030 г. беше намаление с 30 %).

Законодателството дава възможност на държавите членки да споделят усилията за намаляване на емисиите на парникови газове в ключови сектори като вътрешен транспорт, сгради, селско стопанство, малка промишленост и отпадъци. Тези сектори са отговорни за около 60 % от всички емисии на парникови газове в ЕС. Останалите емисии са обхванати от схемата за търговия с емисии на ЕС и Регламента за  включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство.

Годишни разпределения на емисии за България за периода 2021-2025 съгласно публикувания Анекс към Решението на ЕК са следните:

2021: 27 116 956 т. СО2

2022: 25 159 860 т. СО2

2023: 24 526 596 т. СО2

2024: 23 893 332 т. СО2

2025: 23 260 068 т. СО2

Що се отнася до постиженията на ЕС досега в секторите на разпределение на усилията, емисиите на парникови газове са намалели с 16,3 % между 2005 г. и 2020 г., което е явно преизпълнение на целта за 10 % намаление съгласно Решението за разпределение на усилията. Това постижение е резултат от колективните усилия на държавите членки, които изпълниха задълженията си по Решението.

За повече информация: EK