Назад

Обзор на образованието и обучението за 2022 г. - в ЕС и България


Представителството на Европейската комисия в България представя на българските делови среди информация относно Обзора на образованието и обучението за 2022 г., в който за десета поредна година са събрани широк кръг данни, показващи развитието на националните системи за образование и обучение в Европейския съюз (ЕС).

В доклада се измерва напредъкът на държавите по отношение на целите на равнище ЕС на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението за европейско пространство за образование и отвъд него (2021-2030 г.). В обзора се анализират основните предизвикателства пред образованието и последните развития на политиката на европейско и национално равнище. В него се посочват политически мерки, с помощта на които европейските образователни системи могат да реагират по-ефективно на нуждите на обществото и трудовия пазар. В обзора са включени 27 доклада по държави и анализ на равнище ЕС.

Обзорът за България е достъпен ТУК

Той представя и оценява актуалното и текущо развитие на политиката на всички образователни степени в България. На читателя се предоставя по-задълбочена информация за резултатите на страната ни по отношение на целите на равнище ЕС, договорени в рамките на ЕПО. В раздел 1 е представен статистически преглед на основните показатели в областта на образованието и обучението. В раздел 2 вниманието е насочено към начина, по който България се е справила или се справя с едно от предизвикателствата в областта на образованието. В раздел 3 е застъпено образованието и грижите в ранна детска възраст. В раздел 4 се разглеждат политиките в областта на училищното образование. В раздел 5 е застъпено професионалното образование и обучение и обучението на възрастни. И накрая, в раздел 6 се разискват мерките в областта на висшето образование

Резюмето на сравнителния доклад за ЕС ТУК

Допълнителна информация и документи ще намерите на: https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/en/index.html (на английски език)