Назад

Промяна на мястото на получаване по време на движение под режим отложено плащане на акциз


Съгласно чл. 73г, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) по време на движението под режим отложено плащане на акциз изпращачът може чрез компютърната система да промени мястото на получаване или получателя на акцизните стоки на едно от местата на получаване по чл. 73а от закона, с изключение на лицата по чл. 21, ал. 1, т. 1, 3 и 3а от ЗАДС. За тази цел изпращачът подава чрез компютърната система проект на електронен документ за промяна на мястото на получаване до митническите органи на държавата членка на изпращане. 

Съгласно Таблица 1 на Приложение I от Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията при подаване на електронен административен документ (е-АД) във Системата за движение и контрол на акцизни стоки (EMCS) възможните стойности за вид съобщение са следните:
1 = Стандартно подаване на данни (използва се във всички случаи, освен когато се подава е-АД за износ с оформяне на място),
2 = Подаване на данни за износ с оформяне на място.

Във връзка с процедурата оформяне на място, която е посочена в Регламент (ЕО) № 684/2009 следва да се има предвид, че от датата на прилагане на съюзното митническо законодателство - 01.05.2016 г., процедура оформяне на място, регламентирана в чл. 76, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕИО) № 2913/92, не съществува.

Опростеното деклариране чрез вписване в отчетността на декларатора (EIDR) е регламентирано в чл. 182 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година (МКС), чл. 150 от Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. (ДР) и членове от  233 до 236 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. (РИ).  

Предвид изложеното, следва да се приеме, че при подаване на е-АД за движения на стоки под режим отложено плащане на акциз с посочена във вид на съобщението стойност 2 „Подаване на данни за износ с оформяне на място,“ съгласно Таблица 1, Приложение I от Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията, следва да се счита, че изпращачът има разрешение от митническите органи за вписване в отчетността на декларатора. 

В тази връзка, в случай на стандартно подаване на данни на електронен административен документ – е-АД, при възникване на необходимост от промяна на място на получаване съгласно чл. 73г, ал. 2 от ЗАДС, в клетка „Код за вида на мястото на получаване“ в съобщението, следва да се посочи новото място на получаване за движението, като съгласно Таблица 3 от Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията се използва една от следните стойности:
1 = Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО),
2 = Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО),
3 = Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО),
4 = Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО),
6 = Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО).

По отношение на митническата процедура по опростено деклариране чрез вписване в отчетността на декларатора за движения на стоки под режим отложено плащане на акциз, съответно подаване е-АД за износ с оформяне на място, местоположението, в което се осъществява процесът е в помещенията на изпращача. В тази връзка при тези движения, по функционална спецификация на EMCS, не е предвидено да се променя мястото на получаване.