Назад

Позиция на Европалати относно предложението на Европейската комисия за Закон за данните


Eвропалати приветства целите на Европейската комисия за насърчаване на достъпа до данни и по-нататъшното им използване за различни цели. За да успеят тези усилия, предприятията се нуждаят от ясна и стабилна правна рамка, по-специално за да се избегне разпокъсаността в рамките на единния пазар.

Eвропалати, чрез своите 45 членове (43 национални асоциации на търговско-промишлени палати и две транснационални организации) и европейска мрежа от 1700 регионални и местни камари, представлява над 20 милиона европейски предприятия, в които на свой ред работят над 120 милиона души. Повече от 93% от тези предприятия са малки и средни предприятия (МСП).

Представлявайки дружества със значителни инвестиции в цяла Европа, Европалати споделят целта на Комисията за модернизиране и укрепване на европейската цифрова икономика, изграждане на цифрови умения и подготовка на работната сила и промишлената база на Европа за бъдеще, основано на данни.

В един цифрово свързан свят потенциалът за иновации, произтичащи от обмен на данни, е огромен и със сигурност ще играе все по-важна роля за конкурентното предимство на европейските предприятия. Поради това Законът за данните следва също така да даде възможност на европейските предприятия да успеят в световната конкуренция за данни. Ясната и балансирана правна рамка ще позволи на предприятията да използват силата на данните за иновации и растеж.

Обменът на данни трябва да се извършва в сигурна и справедлива среда, която осигурява на предприятията правна сигурност и, когато е целесъобразно, разумно обезщетение. Трябва да се гарантира, че нивото на защита на данните и справедливите условия на конкуренция се поддържат на практика. Преди всичко, като се има предвид иновационният елемент, правната рамка следва ефективно да подпомага бързия, лесен и сигурен обмен на данни.

Следва да се осигурят подходящи стимули и база за насърчаване и укрепване на благоприятна среда, а не за нейното ограничаване. Когато се налагат нови задължения, законодателите трябва също така да внимават за  потенциални нежелани последици за конкурентоспособността на европейските предприятия.