Брой 220 (980), 13-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Стартират нови проекти за над 100 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси”


Членовете на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. одобриха за реализация процедури за общо 107.5 млн.лв. по време на редовно заседание, което се проведе късно вчера. По схемите ще се реализират както проекти, свързани с пазара на труда, така и такива за повишаване на социалното включване на хора от рисковите групи, така и за повишаване на компетенциите на заети в сферата на здравеопазването.

В сферата на пазара на труда беше одобрена операция с бюджет 10 млн. лв. – „Обучение на възрастни, преминали курсове на ограмотяване“, насочена към интеграцията на уязвими групи като дългосрочно безработните и лицата в трудоспособна възраст, които са с основно и по-ниско образование или са без образование. В контекста на усилията, които държавите-членки полагат за борба с младежката безработица и реализирането на инициативата „Гаранция за младежта”, приоритетно в дейности за обучение и насочване и подпомагане за наемане на работа ще бъдат включвани безработни младежи на възраст до 24 г. включително. Очакваме в дейности по операцията да бъдат включени над 6 000 безработни лица.

Одобрена беше и схема с бюджет 5 млн. лв. за въвеждането на ваучерна система за предоставяне на услуги в дома. Разработената по ОП РЧР операция ще даде възможност за създаване и прилагане на иновативна практика за предоставяне на услуги в дома на потребителя, като едновременно с това ще бъдат създадени нови работни места, на които ще бъдат наети безработни лица, вкл. в неравностойно положение на пазара на труда, които са регистрирани в бюрата по труда. Очаква се по схемата да бъде осигурено работно място на 600 лица.

В сферата на социалното включване беше одобрена операция с бюджет 80 млн. лв., която следва да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. Операцията е разработена в съответствие с Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г., Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. и допълва и надгражда една успешна практика от предходния програмен период–схема „ИНТЕГРА”.

Одобрени бяха и две операции в сферата на здравеопазването на обща стойност 12,5 млн. лв., които са в подкрепа устойчиво провеждане на политика за запазване и развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването. Планираните по ОП РЧР мерки целят да се отговори на необходимостта на „белия“ сектор от висококачествена работна сила, която да притежава специфични умения, които да отговарят на високите изисквания за добре подготвени и обучени кадри.


По време на редовното заседание, което беше 18-то на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. и 3-то на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.  беше представен финансовият и физически напредък по двете програми. Като безспорен успех беше отчетена получената през месец октомври от Управляващия орган акредитация на системите за управление и контрол на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, което е висока оценка за капацитета и професионализма на Управляващия орган за управление на средствата от ЕС.

Основната задача на Комитета за наблюдение е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г. На Комитета се разглеждат и одобряват предложените от Управляващия орган на оперативната програма проекти на операции и се одобрява индикативната годишна работна програма по години.

Актуален списък на участниците в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е публикуван в интернет страницата на оперативната програма (http://www.esf.bg) и на Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз (http://eufunds.bg).

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП принципно подкрепя Бюджет 2016
Палатата подкрепя запазването на данъчните ставки, усилията за бюджетен дефицит в рамките на 2% от БВП Още
120-годишнината на търговско-промишлените палати в България честваха в Стара Загора
Церемонията се проведе в Регионалния исторически музей Още
Възможности за бъдещо сътрудничество между Община Казанлък и БТПП
Обсъждане на конкретни проекти за развитие на общината и региона, които биха заинтересували потенциални инвеститори Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартират нови проекти за над 100 млн. лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси”
Ще се реализират проекти, свързани с пазара на труда, социалното включване, повишаване на компетенциите на заети в сферата на здравеопазването Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Брутен вътрешен продукт – трето тримесечие 2015
Крайното потребление и износът са с основен принос БВП да нарасне с темпове над средните за ЕС Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Съветът за електронно управление прие пътна карта за реализация на стратегията за електронно управление
Пътната карта предвижда още в първия етап на стратегията да бъдат въведени електронни обществени поръчки, електронно здравеопазване и електронно правосъдие Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Стандартни формуляри за публикуване на обявления за обществени поръчки
В Официален вестник на ЕС е публикуван Регламент за установяване на стандартните формуляри Още