Назад

Суровини от изключителна важност: ЕП укрепва независимостта на доставките на ЕС


  • Намаляване на бюрокрацията, стимулиране на иновациите и разработване на алтернативни материали
  • Амбициозни цели за рециклиране
  • Стратегически партньорства с трети държави

На 12 декември Парламентът окончателно даде „зелена светлина“ за плановете си за увеличаване на доставките на стратегически суровини в ЕС.
Законодателният акт за суровините от изключителна важност има за цел да направи ЕС по-конкурентоспособен и по-независим, като намалява бюрокрацията, насърчава иновациите по цялата верига на създаването на стойност и подпомага малките и средните предприятия. Той също така стимулира научните изследвания, разработването на алтернативни материали и по-екологосъобразните методи за добив и производство.
Законодателството ще създаде икономически стимули и по-стабилна и сигурна бизнес рамка за проекти в областта на минното дело и рециклирането, както и по-бързи и опростени процедури за издаване на разрешения.

По време на преговорите със Съвета евродепутатите се бориха за по-силен акцент върху производството и по-широкото използване на материали, които могат да заменят стратегическите суровини. Те се пребориха за определянето на цели за насърчаване на добива на стратегически суровини от отпадъчни продукти. Евродепутатите също така настояха за намаляване на бюрокрацията за дружествата, по-специално за малките и средните предприятия.
Стратегически партньорства с трети държави
Членовете на ЕП също подчертаха важността на стратегическите партньорства между ЕС и трети държави за суровини от особена важност. Партньорствата ще спомогнат за разнообразяването на доставките, което ще бъде от полза за всички страни. Те осигуриха мерки за проправяне на пътя за дългосрочни партньорства, предвиждащи трансфер на знания и технологии, обучение и повишаване на квалификацията за нови работни места с по-добри условия на труд и доходи, както и добив и преработка по най-добрите екологични стандарти в страните партньори.
Следващи стъпки
Законодателството беше прието с 549 гласа „за“, 49 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“. Сега то трябва да бъде официално одобрено от Съвета преди публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Контекст
Електрически коли, слънчеви панели и смартфони – всички те съдържат суровини от изключителна важност. Те са решаващи за зеления и за цифровия преход и снабдяването с тях е важно за икономическата устойчивост на ЕС, технологичното лидерство и стратегическата автономност. От началото на войната на Русия срещу Украйна и все по-агресивната китайска търговска и индустриална политика кобалтът, литият и други суровини също се превърнаха в геополитически фактор.
На фона на глобалния преход към възобновяеми енергийни източници и цифровизацията на икономиката и обществото се очаква да се увеличи търсенето на тези стратегически суровини през следващите десетилетия.
Конференцията за бъдещето на Европа
Законодателството отразява няколко предложения от Конференцията за бъдещето на Европа; по-конкретно, предложение 5 (Устойчиво потребление, опаковане и производство) и предложение 17 (Намаляване на зависимостта на ЕС от чуждестранни участници в икономически стратегически сектори). Тези инициативи са съсредоточени върху устойчивостта, икономическата автономност и стратегическата устойчивост на сектора — ключови теми на Конференцията.