Брой 196 (453), 09-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък


Министерският съвет днес одобри законопроект за изменение и допълнение на Законa за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Направените предложения са изготвени с цел усъвършенстване и прецизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и европейската практика в областта на прякото облагане.

Предлага се промяна, с която непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания ще се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи някое от обстоятелствата предвидени в закона. Предвидена е и промяна, с която непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания да могат да се признаят с изтичането на 3 години за вземания с тригодишен давностен срок, а с изтичането на 5 години на тези с петгодишен давностен срок. Аналогично на предложената промяна е инициирано и изменение в обстоятелствата по отношение на данъчното третиране на задълженията.

Разширена и прецизирана е разпоредбата, касаеща разходи, представляващи доходи на местни физически лица, които се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

Предложено е освобождаване на доходи на чуждестранни юридически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице, които са допуснати до търговия на регулиран пазар. Също така, предвидено е освобождаване при определени условия и на доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице – емитент, който да е издал облигациите или другите дългови ценни книжа с цел предоставяне постъпленията от тях на заем на местно юридическо лице.

Сред другите промени е предвидено разширяване на кръга лица, които ще могат да приложат намалената данъчна ставка от 5 на сто за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения в случаите, когато към момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия минимум от капитала не е прекъснато.

В законопроекта е предложено изменение на съществуващото данъчно облекчение за минимална и регионална държавна помощ като се разширява обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък. Предвижда се като община с висока безработица да се разглежда община, в която за годината преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Едновременно с тази промяна, се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50 на сто от тях да са заети пряко в извършваната производствена дейност. Също така, през целия данъчен период 30 на сто от персонала трябва да бъдат лица с постоянен адрес в общини от списъка с общини, в които за годината преди текущата има безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за същия период. Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, ще може да се приложи само след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014-2020 г.

В законопроекта е предвидено действието на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, да бъде удължено и за 2014 г., което означава да бъде приложено преотстъпване на корпоративен данък, който се дължи за 2014 г. Прилагането и на това данъчно облекчение ще бъде възможно след постановяване на положително решение от Европейската комисия.

Приетите от правителството промени се внасят в Народното събрание и за да влязат в сила, подлежат на одобрение от депутатите.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще обяви резултатите от проучване за информираността за нормативната рамка на трудовоправните и осигурителни отношения
Проучването е проведено в 9 икономически отрасъла на българската икономика на територията на цялата страна Още
Разработва се нов стандарт GuardEn за хранително-вкусовия и аграрния сектор
Целта е ограничаване на вредните последици от замърсяването на околната среда при производството на месо, мляко..... Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Семинар „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци е организатор на обучителния семинар Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство с ръст през август
В добивната промишленост е регистрирано увеличение спрямо предходния месец с 8.3% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Разширява се обхватът на общините, в които може да се преотстъпва корпоративен данък
В общини с и над 25 на сто по-висока безработица от средната за страната ще може да се преотстъпва корпоративен данък Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Само на 14 октомври 5% отстъпка при закупуване на български стандарти
Поводът е Световният ден на стандартизацията Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия в Турция
Посещение на Изложение за земеделие и оранжерии, 4-7 ноември 2013 г., гр. Адана Още