Брой 3 (513), 06-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ

Становище на НАП относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.


Публикувано е становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица. Наредбата е обнародвана в ДВ. бр. 110 от 21.12.2013 г. в сила от 01.01.2014 г.  и е свързана с направените изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване - с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на приетия Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. и с § 2, от заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Промените са основно във връзка с подаване на Декларация обр. 6 за дължими осигуровки и данъци. Тъй като осигурителните вноски са дължими до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен труда, а данък общ доход е дължим до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено плащането на заплатата, се налага разграничение на декларирането. За заплатите за м.01/2014 год., които са изплатени през м.02/2014 трябва да се подадат две декларации обр.6 - едната се подава само за осигурителните вноски (ДОО, ДЗПО и ЗОВ) с код 5, сумите на осигуровките и дата на изплащане - реалната, на която са изплатени заплатите и втора декларация обр.6 - само за ДОД, с код 8 (нововъведен код), сумата на данъка и дата - последна дата на месеца, през който е направено плащането. Това е базовият случай. В Указанието на НАП са разгледани всички частни случаи и изключения.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Законопроектът за допълнение на Закона за автомобилните превози нарушава принципа на свободната стопанска инициатива
Предложението ще доведе до дискриминиране и поставяне в неравностойно положение частните фирми, издаващи билети.. Още
БТПП обявява процедура за определяне на изпълнител по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения..."
Предмет на процедурата е „Създаване на Центрове за кариерно развитие при БТПП и регионалните търговско-промишлени палати/камари в системата на БТПП” Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ИПИ: В България най-трудно се живее в областите Сливен, Разград и Силистра
Северна България се възстановява от кризата значително по-бавно, отколкото Южна Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
До края на януари се подават декларации за изчисляване на дължимите такси за водовземане и ползване на воден обект
Таксите са годишни и трябва да се платят най-късно до 31 март Още
Становище на НАП относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г.
Съдържание, срокове, начин и ред за подаване и съхранение на данни от работодатели... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
„Вашето участие на панаир – от А до Я” – издание на Германо-българската индустриално-търговска камара
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Проучване на ЕК сред потребителите на счетоводна информация
Целта е да се идентифицират потребностите при изготвяне на финансови отчети за някои типове МСП и облекчаване на административната тежест Още