Назад

Покана за консултация за разработване на схема за подпомагане на интермодални оператори


Повишаването на ефективността на транспорта чрез засилване на мултимодалността е една от основните мерки, идентифицирани в рамките на Европейската зелена сделка и е приоритет за националната ни транспортна политика. За тази цел е необходимо да се предприемат действия за изграждане/модернизация на интермодални терминали и да се подкрепят инвестициите в пристанищата, което да насърчи използването на алтернативен товарен превоз, различен от автомобилния и да допринесе за увеличаване на дела на прехвърлените товари към по-устойчивите видове транспорт. Развитието на мултимодалността, изграждането на интермодални терминали и подобряването на връзките между видовете транспорт е и сред основните препоръки на Европейския семестър. Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, предвижда на територията на Република България до 2030 г. да са изградени пътно-железопътни терминали в градовете София, Пловдив, Горна Оряховица и Русе.

Развитието на мултимодалността е сред основните приоритети, заложени в Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021-2027 г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Заложената в програмата цел е да се постигне подобрена транспортна свързаност и достъпност при ограничаване на отрицателните ефекти върху околната среда и климата, което ще спомогне за повишаване на ефективността на транспортния сектор и за насърчаване на икономическото развитие.

За изпълнение на Приоритет 3 от ПТС – „Подобряване на интермодалността“, МТИТС предвижда реализацията на проект за развитие на интермодални терминали – схема за подпомагане на интермодални оператори. Изготвянето на схемата цели развитие на мрежата от интермодални терминали, които да отговарят на изискванията за съвременни товаро-превозни услуги и да осигуряват по-добра координация между отделните видове транспорт, с цел подобряване на интермодалните услуги и подкрепа на иновативните решения в логистичните операции.

Във връзка с гореизложеното, Управляващият орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Ви приканва да представите по електронен път на адрес: optransport@mtitc.government.bg Вашите виждания и конкретни предложения в срок до 01 ноември 2021 г. по отношение на индикативния обхват на схемата за финансово подпомагане на интермодални оператори, с оглед спецификите на потенциалните проектни предложения. Такива биха могли да бъдат: примерни допустими дейности, минимален и максимален размер на помощта, срок за изпълнение, други предложения, които намирате за уместни.

Моля да имате предвид, че настоящата консултация не отменя провеждането на такава в съответствие с националната нормативна уредба за програмен период 2021-2027 г.