Брой 178 (938), 14-09-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ

Главна инспекция по труда: Лица без договори са установявани при всяка осма проверка по морските курорти


Нарушенията, свързани с работното време и по възникване на трудовите правоотношения, продължават да имат най-голям дял от всички установени по време на специалната инспекционна кампания по морските курорти. Традиционно Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) засилва контрола в тях през двата пикови месеца за сезона - юли и август, като се командироват и инспектори от вътрешността на страната.

По време на кампанията  през 2015 г. са извършени 1286 проверки в областите с курортни селища - Варна, Бургас и Добрич. Това е с 321 проверки повече от лято 2014 г. Проверени са 1282 предприятия с 24 041 заети лица в тях. Установени са 152 лица, които са работили без сключен писмен трудов договор, т.е. такова нарушение е установявано средно при всяка осма проверка. Не може да се отчете обаче превантивният ефект от проверките, тъй като се наблюдава практиката масово да се сключват договори след обявяване на кампания. Има и тенденция след проверки работодател, при когото са установени лица без трудови договори, да регистрира такива и за други работници, които не са били установени на работните им места от контролните органи.

Когато се установи лице без договор, задължително се съставя акт за установяване на административно нарушение, с който са свързани и последващи финансови санкции. Те не могат да бъдат под 1500 лв., тъй като в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че това нарушение не може да е маловажно. Има и един случай, когато едни и същи лица са установени два пъти да работят без договори. Подобно поведение предполага и по-високи санкции, които могат да стигнат до 15 000 лв., а при липса на съдействие от страна на работодателите и до 30 000 лв. Установени са 21 случая на непълнолетни, които са работили без разрешение от Инспекцията по труда и съответно без договори. За тези случаи се сигнализира прокуратурата, тъй като нарушението е криминализирано и се преследва по силата на Наказателния кодекс.

Установените по време на кампанията нарушения, свързани с разпределението на работното време, са 606 броя. Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за междуседмична и междудневна почивка, липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да е приключил работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Необходимо е и съдействие на самите работещи, каквото обикновено инспекторите не получават. По заплащането на труда са установени 144, най-често за незаплащане на положен нощен труд и на по-високи надници за работа в почивни дни. Съставените актове са 390.

Продължава тенденцията работещите да подават сигнали за нарушения след прекратяване на трудовите им правоотношения или когато вече са напуснали работа. ИА ГИТ напомня, че за да може да се защитят правата на работниците и служителите, те трябва да полагат труд в момента на проверката. Няма как контролните органи на Инспекцията да докажат, че са работили без трудов договор, ако не бъдат установени на работните им места. Правомощията на Агенцията са много ограничени и след прекратени трудови правоотношения, когато работниците и служителите могат да претендират за дължими суми или незаконност на уволнението си единствено по съдебен ред. Други чести сигнали са свързани с искания за изплащане на възнаграждения или обезщетения, договорени устно. Когато липсват писмени доказателства за дължими и неизплатени суми, контролният орган отново няма правомощия да се намесва.

ЗА СРАВНЕНИЕ

По време на кампанията през 2014 г. са извършени 961 проверки в 959 предприятия с 13 290 наети в тях. Установени са 63 лица да работят без трудови договори или средно при всяка 15-а проверка. Обяснение за задълбочаване на негативната тенденция за работа без договори може да се търси в по-тежкия, според хотелиерите, летен сезон, с много по-малко туристи. През 2014 г. нарушенията по работното време са 488, а по заплащането на труда нарушенията са 178.

Източник: Главна инспекция по труда

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване в Силистра на 120 години от създаването на търговско-промишлените палати
Обучение по здравословни и безопасни условия на труд
За оценка и управление на риска на работното място Още
Станете по-популярни с новия Продуктов каталог на GS1 България
Освен основна идентифицираща информация, може да бъдат въвеждани и допълнителни данни, които не се събират върху етикета Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Зам.-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович представя в България ползите от Европейския енергиен съюз
Национален информационен ден по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020
8 октомври 2015 г., гр. Плевен, сградата на Областна администрация Плевен Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Нулева инфлация за август
Индексът на потребителските цени не се е променил в сравнение с юли и спрямо същия период на миналата година Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Главна инспекция по труда: Лица без договори са установявани при всяка осма проверка по морските курорти
Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Проект на индикативна годишна работна програма по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за 2016г.
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Изследване на ИПИ: Професионално образование и заетост