Брой 165 (925), 27-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Установени са случаи на работещи на черно при земеделски стопани със заверени еднодневни договори


Вече са установени случаи, макар и единични, на земеделски стопани, които са регистрирали в дирекция „Инспекция по труда“ образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден, но в момента на проверката на контролните органи не са били представени сключени такива с установените на работа лица. Това означава, че те са полагали труд без сключен писмен договор. Санкцията за работа без договор е между 1500 лв. и 15 000 лв., а в Кодекса на труда изрично е регламентирано, че то не може да бъде маловажно. С цел предотвратяване на подобни порочни практики, контролните органи ще продължат да проверяват не само работодатели, които не са заверили изобщо или са заверили много малко образци на еднодневни трудови договори, но и такива, които са се възползвали максимално от новата възможност.

Еднодневните договори се сключват задължително в началото на работния ден. Трудовото правоотношение възниква едва тогава, когато двата екземпляра на договора не само са попълнени с данните на работника, но и са подписани от двете страни по него. Работникът трябва да получи единия екземпляр от него преди започване на работата и при проверка да го представя на контролните органи.

При проверките са установени и случаи на лица, работили без наличието на трудово правоотношение за земеделски производители, които не са регистрирали в Инспекцията по труда образци на еднодневни трудови договори. След намесата на контролните органи тези работодатели са се възползвали от новия вид договори.

За осъществяването на по-ефективен контрол Инспекцията по труда работи в тясно сътрудничество с Министерството на земеделието и храните и неговите структури по места. Обектите за контрол се идентифицират на базата на получената информация за големината на обработваемите площи от регистрираните земеделски производители и отглежданите култури. Проверките се планират според сезонността на продукцията, както и дали реколтата от тази площ може да бъде прибрана само с работниците с регистрирани в НАП друг вид трудови договори. Търси се съдействие по места от кметове, кметски наместници и служби „Земеделие“ за установяване на точното местонахождение на землищата. Местните структури на ИА ГИТ осъществяват лични контакти с местните земеделски производители, за да им обяснят предимствата при сключването на еднодневните трудови договори и процедурата за това. Най-сериозното облекчение е, че те не се регистрират в НАП, нито се подава уведомление за прекратяването им. Този вид трудови правоотношения възниква с началото на работния ден и приключва с края му. Ако работодателят е недоволен от работника, на следващия ден може да не подписва нов договор с него без да му се налага да оформя документи за прекратяване на трудовото правоотношение. На сайта на ИА ГИТ е публикувано подробно указание за процедурата за регистриране и сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, в рубриката „За работодатели и работещи“, (http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1891).

Земеделските стопани обаче споделят, че продължават да изпитват сериозно затруднение да убедят работниците да подпишат еднодневни договори, тъй като те се страхуват да не бъдат лишени от социални помощи и обезщетенията за безработица. Запазването на тези права е гарантирано с  промени  в серия нормативни актове, които вече са обнародвани в Държавен вестник. Според тях осигуряването по силата на еднодневни трудови договори не води до прекратяване на регистрацията им като безработни в бюрата по труда, с която са свързани останалите им права. Този вид осигуряване не прекратява и правото им да получават обезщетения за безработица. Полученият доход не влияе за определяне правото на социално подпомагане, както и върху размера на социалните помощи. Ако работят на еднодневни договори, регистрираните като безработни лица с право на социално подпомагане са освободени и от задължението да полагат общественополезен труд, за да получат месечната си помощ. За повече подробности лицата могат да се обърнат към съответните компетентни институции. В същото време този вид договор носи осигурителни права, тъй като работодателят е длъжен да внесе авансово осигурителни вноски за пенсия, за трудова злополука и професионална болест и за здраве.

Към момента са регистрирани около 19 000 броя трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за един ден от над 240 земеделски стопани. Чрез тях земеделските  производители наемат работна ръка за бране на малини, пипер, домати, краставици, круши, ягоди, праскови, кайсии и др. Вече има запитвания и се очаква регистрация на още еднодневни договори предвид предстоящото масирано събиране на реколтата от грозде, картофи, орехи, лешници, бадеми, ябълки, сливи, круши.

Източник: Главна инспекция по труда

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и СТИВ - Кайро със съвместни усилия за запазване на положителната тенденция в двустранната търговия България - Египет
За насърчаване и подпомагане на българския бизнес с интереси в Северна Африка Още
Покана за участие в бизнес форум на Дунавския регион 2015
Основни теми: транспорт, логистика и вериги за доставки; в рамките на събитието ще се организират и B2B срещи Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца е партньор по проект “Към по-иновативна работна среда”
Участва в разработването на десет учебни модула с интерактивни обучителни игри по линия на проекта Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Установени са случаи на работещи на черно при земеделски стопани със заверени еднодневни договори
Новият вид трудово правоотношение за сезонна работа в селското стопанство не лишава работещите от социални помощи и обезщетения за безработица Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Класация на най-добрите 500 компании в страните от Централна и Източна Европа
17 български компании са включени в класацията Още
НСИ: 9% по-малко чужденци са посетили страната ни през юли
Най-голямо е регистрираното понижение при посещенията на граждани от Руската федерация – с близо 20% Още
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
От 2016 г. бизнесът и гражданите ще получават ГИС базирани електронни административни услуги
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национален семинар-рали „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация”
В София, Стара Загора, Русе, Габрово, Враца, Пловдив, Бургас Още
Панаири, изложения, конференции в чужбина
Получени покани в БТПП Още