Брой 6 (263), 09-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Заетост и социално развитие — нарастващи различия и по-високи рискове от трайно социално изключване


Съгласно прегледа на заетостта и социалното развитие в Европа за 2012 г. след пет години икономическа криза и връщане на рецесията през 2012 г. безработицата достига небивали през последните почти двадесет години мащаби, доходите на домакинствата спадат и рискът от обедняване или социално изключване нараства, особено в държавите членки от Южна и Източна Европа. Въздействието на кризата върху социалното положение понастоящем се усеща по-остро, тъй като първоначалният предпазен ефект от по-ниското данъчно облагане и по-големите разходи за социални плащания (т.нар. „автоматични стабилизатори“) отслабна. Появява се нов вододел между страните, които като че ли са попаднали в низходящата спирала на спад в производството, бързо нарастваща безработица и бързо намаляващ разполагаем доход, и страните, които показват до момента добра или поне известна стабилност. Последните имат по-добре функциониращи пазари на труда и по-устойчиви системи за социална сигурност.

Нарастващи различия в рамките на еврозоната

Средното ниво на безработицата в ЕС нарасна до почти 11 %. Докладът потвърждава нов модел на задълбочаващи се различия, които се открояват най-силно между северните и южните страни от еврозоната. Разликата между нивата на безработицата в тези два региона бе 3,5 пункта през 2000 г. и спадна до нула през 2007 г., но след това бързо нарасна до 7,5 пункта през 2011 г. Извън еврозоната различията, макар и да нарастват, са значително по-малки. Тази обезпокоителна тенденция показва спешната необходимост от намирането на по-ефективни механизми за стабилизиране на макроикономическо равнище, очертана също и при провежданите в момента дискусии относно изграждането на задълбочен и истински икономически и паричен съюз. Анализът показва също така, че в държавите членки, които са предприели съществени реформи, за да направят своя пазар на труда по-динамичен, за безработните вероятността да си намерят нова работа остава по-голяма дори през годините на криза. Комисията призовава за такива реформи в своя Пакет за заетостта от април 2012 г. и в Годишния обзор на растежа за 2013 г., а възможните реформи ще бъдат подробно разгледани като част от т.нар. „европейски семестър“ през 2013 г. и конкретните препоръки за всяка държава членка.

Доходите на домакинствата намаляват, рисковете от трайно социално изключване нарастват

Рисковете от обедняване и възможностите за избягване на бедността варират много между държавите членки. Някои групи от населението са по-силно засегнати. Младите хора, безработните жени и самотните майки са сред тези, които са най-силно застрашени от трайна бедност. Липсата на осезаем възстановителен период подложи на натиск доходите на домакинствата в повечето държави членки и увеличи рисковете от трайно социално изключване. Реалният брутен разполагаем доход на домакинство намаля между 2009 г. и 2011 г. в две трети от държавите — членки на ЕС, за които е налична информация, като най-голям спад се отбелязва в Гърция (17 %), Испания (8 %), Кипър (7 %) и Естония и Ирландия (5 %). Тази тенденция рязко се различава от положението в скандинавските държави, Германия, Полша и Франция, където благодарение на системите за социална сигурност и по-устойчивия пазар на труда общите доходи са продължили да се увеличават по време на кризата. Навсякъде обаче продължаващата криза увеличава рисковете от трайно социално изключване.

За да не се допусне нарастващата бедност и дългосрочното социално изключване да се превърнат в трайна тенденция, е необходимо да се разработят политики, съответстващи на специфичните обстоятелства в различните държави и на потребностите на най-рисковите групи от населението. В началото на 2013 г. Комисията ще предложи „пакет за инвестиции в социалната област“ с насоки за държавите членки за въвеждането на адекватни, устойчиви и ефективни социални политики, които укрепват човешкия капитал и социалната сплотеност в условия на нарастващ натиск върху ресурсите на частния и държавния сектор за посрещане на предизвикателствата.

Умения

Хората се нуждаят от определени умения за определени работни места. Анализът в доклада посочва, че в някои страни, по-специално в южната част на ЕС, съответствието между наличните умения и предлаганите работни места не е добро и/или се е влошило. Този проблем е особено остър за високия и все още нарастващ брой млади хора, които са без работа или не са включени в каквато и да е форма на образование или обучение. Предложенията, изложени в Пакета за младежката заетост , са насочени към решаването на този проблем, като се създадат условия за всички безработни млади хора да продължат образованието си или да се включат в курсове за обучение, стажове за повишаване на квалификацията или професионални стажове, което увеличава шансовете им да намерят работа или да започнат собствен бизнес.

За да се намали несъответствието между предлаганите и търсените умения, страните трябва да инвестират по-ефикасно в образованието и обучението, да финансират по-добре активни политики на пазара на труда и да подпомагат създаването на работни места за високо квалифицирани кадри в секторите, които отбелязват растеж, като екологосъобразна икономика и екологосъобразни технологии. информационно-комуникационни технологии и здравеопазване. Представената неотдавна Панорама на уменията в ЕС  дава информация за това къде се търсят работници и служители с всякакви квалификационни равнища. Ако не в собствената си страна, хората често могат да намерят свободни работни места в други държави членки, но могат да срещнат много затруднения за получаване на необходимата информация. Неотдавна Комисията прие решение за модернизиране и подобряване на EURES, мрежата за търсене на работа в целия ЕС. Целта е търсещите работа да могат по-лесно да се свързват с работодатели, които се нуждаят от специфични умения във всички държави членки, да се изведат на преден план сектори и професии, в които не достигат квалифицирани работници, а специализираните програми за мобилност на младите хора да получат подкрепа от мрежата.

Допълнителна информация: MEMO/13/1

НОВИНИ ОТ БТПП
За работодателите е важна класацията на висшите учебни заведения
Няма синхрон между необходимите на бизнеса специалисти и подготвяните от университетите кадри Още
През 2012 г. 17 анкети на БТПП представиха гледната точка на бизнеса
През тази година ще бъде отличена фирмата с най-активно участие в анкетните проучвания Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Износът ни за ЕС през периода януари-октомври 2012 г. е намалял с 3,1%
Търговията с трети страни продължава да расте Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството одобри оперативна програма за наука и образование за периода 2014-2020
Предвижда се чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Предложения за промени в законите, касаещи строителство в защитени територии
През следващата седмица те ще бъдат подложени на обществено обсъждане с всички заинтересовани лица, институции и браншови организации в Народното събрание Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Обяснителни бележки на ЕК относно промени в директивата за фактуриране
Те разясняват някои от съществените промени по отношение правилата за документирането на доставките, отчитането и съхранението на данъчните документи Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Заетост и социално развитие — нарастващи различия и по-високи рискове от трайно социално изключване
Потвърждава се нов модел на задълбочаващи се различия, които се открояват най-силно между северните и южните страни от еврозоната Още
СЪОБЩЕНИЯ
Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ на нов адрес