Брой 24 (29), 03-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Правителството одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър

Правителството предлага промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, с които се цели усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяването на дейностите по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на физическите и юридическите лица. 

Създадена е възможност в кадастралната карта да бъдат отразявани зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут, от нормативен или административен акт, както и съоръженията на техническата инфраструктура, в които има самостоятелни обекти.

Прецизира се и се улеснява редът за поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри като отпада изискването за съставяне на акт за непълноти или грешки и се въвежда изискване заявлението за изменение на кадастралната карта да се придружава от проект, изработен от правоспособно лице.

Променят се редът и условията за придобиване на правоспособност по геодезия и по кадастър. Правоспособността по геодезия на физическите лица се дава от Камарата на инженерите по геодезия, а по геодезия и кадастър на юридическите лица се дава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Отпадат дискриминационните изисквания за националност – за физическите лица, и местоположение на адреса на управление – за юридическите лица.

За улеснение на гражданите са създадени възможности официалните документи (скици, схеми, удостоверения и др.) да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Скиците и схемите, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър на нотариус, необходими за нуждите на нотариалното производство, имат силата на официален удостоверителен документ, издаден от АГКК.

АГКК ще предоставя безвъзмездно данни от кадастралната карта и кадастралните регистри на ведомствата и общинските администрации при изпълнение на правомощията им, определени със закон.

За подобряване на административното обслужване е въведена възможност за откриване на изнесени работни места на службите по геодезия, картография и кадастър не само в седалищата на районните съдилища, но и в по-малки населени места.

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за вписване в Доброволен регистър на предприемачите в строителството
Регистриралите се фирми получават специално удостоверение, с което могат да се легитимират пред партньори в страната и в чужбина Още
Посланикът на Аржентина посети БТПП
Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак сподели задоволство от продължаващия ръст на двустранния стокообмен Още
Нови членове на БТПП
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството одобри промени в Закона за кадастъра и имотния регистър
Създадени са възможности официалните документи да бъдат издавани от всяка служба по геодезия, картография и кадастър, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Още
ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През четвъртото тримесечие на 2011 г. коефициентът на безработица е 11.4%.
Публикувани са предварителни резултати от Наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията по околна среда одобрява "Пътна карта" към икономика с ниска въглеродна интензивност
"Пътната карта" включва и целеви стойности на намаленията за секторите, отговорни за по-голямата част от емисиите в Европа Още
Нов Бизнес център ще насърчава икономическото сътрудничество между ЕС и Тайланд
Той е част от стратегията на ЕС за интернационализация на европейските МСП, особено в бързо развиващите се пазари. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство