Брой 197 (454), 10-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения


Днес в БТПП се проведе пресконференция за представяне на резултатите от извършено „Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения”.

В пресконференцията участваха председателят на БТПП Цветан Симеонов, съветникът „Европейска интеграция и проекти“ Беата Папазова и Роза Панова от обединение „ИНСАЙТ“.

Проучването е проведено  в 9 икономически отрасъла на българската икономика. Интервюирани са 1493 работодатели и 2553 служители на територията на 28-те  административни области. Проучването е осъществено сред 2 групи: участници в информационни и обучителни събития по проект на БТПП, финансиран със средства от Европейски социален фонд, Програма  „Развитие на човешките ресурси“, и  неучаствали в събитията. В сравнителен план са анализирани степента на информираност на обучени и необучени, както и техните  практики в сферата на    трудовоправните и осигурителните отношения. На тази база е оценена ефективността на проведените събития.

Сравнителният анализ между отговорите на обучавани и необучавани респонденти еднозначно показва, че обучителните събития категорично са допринесли  за повишаване на  информираността. Обучените служители в по-голяма степен са запознати със своите права и законовите механизми за защита, което неминуемо е предпоставка за търсене и намиране на по-ефективна закрила при необходимост. В отговорите на обучените работодатели ясно се откроява по-високата степен на разбиране на регулациите и законови задължения, както и необходимостта те да бъдат съблюдавани. Степента на постигнатата информираност е измерена с обобщена стойност от 28% на по-добро познаване на нормативната уредба като цяло, както и разпоредбите на КТ и КСО от страна на участвалите в събитията работодатели, в сравнение с информираността на необхванатите от събитията представители на целевата група. А степента на постигнатата информираност сред целевата група на наетите лица е измерена с обобщена стойност 31%.

Полезен инструмент в тази връзка е създадената от БТПП Виртуалната социална академия (ВСА). Близо 40% от участвалите в събитията работодатели и една трета от участвалите служители (32%) са вече потребители на Академията. Като цяло, резултатите от изследването показват, че участвалите в събитията работодатели са категорично по-добре запознати с регламентите, а Виртуалната социална академия определено ги улеснява за регулярно и навременно проследяване на промените.

Повишаването  на информираността и създаването на предпоставки и механизми, улесняващи защитата правата на трудовия пазар, допринасят за ефективно проникване на по-коректни трудовоправни и осигурителни отношения сред заетите в бизнеса и намаляване на неформалните практики в трудовоправните отношения.  

Наблюдава се значима разлика в практиките на участвалите и неучаствалите в информационните и обучителни събития работодатели и наети лица. Като цяло, данните от изследването сочат, че в предприятията, които са имали свои представители в проведените събития, са по-малко случаите на работа без договор, по-рядко се среща липсата на задължителните елементи в трудовия договор, по-често допълнително положеният труд се заплаща (вместо да се компенсира с почивни дни или въобще да не се заплаща) и други. Следователно, по-добрата информираност води до по-слабо проявление на негативни практики.

Значително по-висок дял, участвали в събитията, получават възнаграждения над осигурителния праг за професията им, в сравнение с неучаствалите (съответно 43% и 28%). Както и два пъти повече са информираните служители относно равнището на осигурителния праг за тяхната професия, в сравнение с неучаствалите (неинформирани са 13% от участвалите спрямо 28% от неучаствалите в събитията наети лица).

Проучването дава изводи и препоръки, които в бъдеще да подпомогнат усилията на БТПП за подобряване на трудово-правните отношения. За да бъде работата в максимална степен в съответствие с нуждите и нагласите на целевите групи, проучването извежда на преден план темите, към които има повишен интерес за повишаване информираността, посочва  районите с регистрирана по-ниска степен на информираност,  където биха могли да се фокусират  в бъдеще повече информационни и обучителни събития.

За повече информация: http://www.vsa.bcci.bg/?cid=29

http://www.vsa.bcci.bg/

http://www.nea-project.bcci.bg/

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения
Полезен инструмент в тази връзка е създадената от БТПП Виртуалната социална академия Още
Кредитна линия на база споразумение между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие
Един нов източник за финансиране на български фирми - вносители от Унгария Още
Сдружението на производителите на земеделска техника има подкрепата на БТПП за решаване на проблемите в сектора
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Развитие на бизнес партньорства и интерактивна конференция посветена на иновативни средства за развитие на малките предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Участие на български фирми на национален щанд на Международната изложба за медицинско и стоматологично оборудване в Дубай
27 – 30 януари 2014 Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализираната стратегия по заетостта на България до 2020 г.
Формулирани са целите в средносрочна и дългосрочна перспектива Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Предлагат се промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната Още
Подписът в счетоводните документи ще може да се замени с цифров идентификатор
Това се налага от все по-честото използване на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при определяне на икономическата политика
Според обявения план организациите на работодателите и профсъюзите ще участват по-активно във формулирането на икономическата политика Още