Брой 197 (454), 10-10-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Предлагат се промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба


Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да приеме закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Промените в Закона ще прецизират процедурата и изискванията при издаването на лицензи, сертификати и удостоверения.

За да се намали административната тежест върху бизнеса, в проектозакона се предлага промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната. След изтичане на срока на първоначалния лиценз, всеки следващ ще бъде увеличен от 3 на 5 години. Такова увеличение е предвидено на удостоверението за регистрация за трансфер и за брокерска дейност с продукти, свързани с отбрана, и на удостоверението за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и брокерска дейност с тях.

За да се подобри контролът от страна на държавата, е предвидено да се изисква допълнителна информация по отношение на лицата, които са собственици, управляват или представляват дружество, което кандидатства за лиценз, сертификат или удостоверения за външнотърговска дейност с продукти, свързани с отбраната. Предложена е и нова редакция на текстовете, които се отнасят до процедурата за изменение на издадени лицензи, сертификати и удостоверения, уведомяването на Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурността на доставките и взимането на решени при промяна на обстоятелствата, при които е издаден лиценз, удостоверение или сертификат.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване и анализ на достигнатата степен на информираност относно нормативната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения
Полезен инструмент в тази връзка е създадената от БТПП Виртуалната социална академия Още
Кредитна линия на база споразумение между Ексимбанк Унгария и Българската банка за развитие
Един нов източник за финансиране на български фирми - вносители от Унгария Още
Сдружението на производителите на земеделска техника има подкрепата на БТПП за решаване на проблемите в сектора
Покана за участие в B2B срещи в рамките на търговски панаир във Венеция
Развитие на бизнес партньорства и интерактивна конференция посветена на иновативни средства за развитие на малките предприятия Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Участие на български фирми на национален щанд на Международната изложба за медицинско и стоматологично оборудване в Дубай
27 – 30 януари 2014 Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приета е актуализираната стратегия по заетостта на България до 2020 г.
Формулирани са целите в средносрочна и дългосрочна перспектива Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Предлагат се промени в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Промяна по отношение на срока на лиценза за износ и внос и за транспортиране на продукти, свързани с отбраната Още
Подписът в счетоводните документи ще може да се замени с цифров идентификатор
Това се налага от все по-честото използване на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Социалните фактори ще бъдат вземани предвид при определяне на икономическата политика
Според обявения план организациите на работодателите и профсъюзите ще участват по-активно във формулирането на икономическата политика Още