Брой 163 (420), 22-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП

Единният, доброволен, електронен търговски регистър на БТПП е модерна платформа, отговаряща на нарасналите нужди на бизнеса за бърза, надеждна и опростена процедура за регистрация и информация в подкрепа на стопанската дейност на предприемачите. 

Публичната част на информационната система е предназначена да осигури достъп на клиентите на БТПП до данните за регистрираните компании и търговски представителства, съхранявани в системата. Данните на регистрираните правни субекти, достъпни през публичната част, са съобразени с нормативната база (ТЗ, ЗЮЛНЦ, ЗК, ЗЗЛД и др.). Системата осигурява възможност за търсене и извеждане на данните за регистрираните лица по определени критерии и комбинация от тях.

Търсене - задаване критерии за търсене

Всеки потребител на „публичната част” може да търси информация в категория Компании и други правни субекти (52 873 вписвания) или Търговски представителства (4895  вписвания). Системата позволява търсене по  различни критерии:

- Пълно име на субект (наименование) – наименование на юридическо лице или име на физическо лице, клиент на БТПП

- Клиентски номер, даден от системата, когато клиентът се е регистрирал в БТПП;

- БУЛСТАТ на правния субект.

Могат да се използват допълнителни критерии за търсене, като:

- дялово участие – избор на процента на чуждестранното участие в компанията;

- резидентност – държавата, където е регистрирана фирмата;

- име на представител/ представител по право, упълномощен представител, служител на фирма, съдружник, ликвидатор, синдик, временен синдик, собственик на капитала;

- държава на чуждестранното лице – отнася се за търговско представителство;

- ДДС регистрация – има ли компанията регистрация по ДДС и извличане ДДС номер

- Сфера на дейност;

- Управление на компанията;

Икономически параметри – уставен капитал/ брой работници.

Извеждане на справки

В резултат на търсенето се извлича списък на клиентите, отговарящи на зададените критерии за търсене. От списъка може да се избере клиент, група клиенти или всички клиенти от извадката, за които да се генерира справка. Тя включва публично достъпните данни за клиентите, записани в системата. Извеждането на справката може да е на екран или във файл:

Особеностите за работа със системата можете да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП
Системата съдържа данни за над 52 хил. фирми и 4800 търговски представителства Още
БТПП подпомага развитието на религиозния туризъм в България чрез участие в проект „RECULTIVATUR“
Разработва се взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути в Югоизточна Европа Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация
С оглед постигане на бързина и ефективност, компетентният орган по признаване на професионалната квалификация би следвало служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта
Общата индикативна сума за финансиране на плана се осигурява от международни програми, еврофондове и републиканския бюджет Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от еврофондовете в следващия програмен период
Споразумението ще бъде изпратено на ЕК за провеждане на технически консултации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободният достъп до резултати от научни изследвания подобрява разпространението на знания и иновации в Европа
За всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за периода 2014 – 2020 г., свободният достъп ще бъде задължителен Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първа Европейско-азербайджанска инвестиционна конференция с провеждане на двустранни срещи