Брой 163 (420), 22-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Свободният достъп до резултати от научни изследвания подобрява разпространението на знания и иновации в Европа


Световната тенденция към предоставяне на читателите на безплатен достъп до резултати от научни изследвания, т. нар. „свободен достъп“, бе потвърдена днес с финансирано от Европейската комисия проучване. Според проучването свободният достъп до данни достига критична точка, като близо 50 % от публикуваните през 2011 г. доклади от научни изследвания вече са достъпни безплатно. Това е около два пъти повече от прогнозираното в предходни проучвания ниво, което се дължи на подобрена методология и по-широко определение на свободен достъп. Счита се също, че над 40 % от научните статии, публикувани в цял свят между 2004 г. и 2011 г., вече са достъпни онлайн във формат за свободен достъп. В проучването са разглеждани ЕС и някои съседни страни, както и Бразилия, Канада, Япония и САЩ.

Чрез предоставяне на по-широк достъп до резултати от изследвания, свободният достъп до данни може да допринесе за подобряване на ефективността на науката и за стимулиране на иновациите в публичния и частния сектор.

В рамките на проучването бе разгледано наличието на научни публикации в 22 области на знанието в европейското научноизследователско пространство, Бразилия, Канада, Япония и САЩ. В няколко държави и научни дисциплини повече от 50 % от публикациите вече са достъпни безплатно. Свободен достъп до по-голяма част от статиите има в областта на общата наука и технология, биомедицинските изследвания, биологията, математиката и статистиката. Областите, в които свободният достъп е най-ограничен, са социалните, хуманитарните и приложните науки, инженерството и технологиите.

В неотдавнашно съобщение на Европейската комисия (IP/12/790) свободният достъп бе определен като основен елемент за подобряване на разпространението на знания, а от там и на иновациите в Европа. В тази връзка свободният достъп ще бъде задължителен за всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновациите за периода 2014 – 2020 г. В съобщението се препоръчва страните членки да приемат подобен на Комисията подход в рамките на своите национални програми.

Контекст

Проучването бе проведено от Science-Metrix, консултантска агенция за оценка на научни изследвания. То обхвана 28-те страни от ЕС, Швейцария, Лихтенщайн. Исландия, Норвегия, Турция, Бивша югославска република Македония, Израел, Бразилия, Канада, Япония и САЩ. Същата агенция публикува днес и други два доклада, разглеждащи политиките за свободен достъп и въпроса със свободния достъп до данни.

По отношение на политиките за свободен достъп в доклада се посочва, че повечето от 48-те най-важни структури, финансиращи научни изследвания, считат и двете основни форми на свободен достъп за приемливи: свободен достъп до статии (т.нар. „златен“ и „хибриден“ свободен достъп) и автоматично архивиране за ограничен период от време (т.нар. „зелен“ свободен достъп). Над 75 % от тях са приели ограничителни периоди, т.е. времето между появата на дадена публикация и предоставянето на свободен достъп до нея, с продължителност между 6 и 12 месеца.

От третото проучване обаче става ясно, че все още съществуват по-малко политики за свободния достъп до научни данни, отколкото за свободния достъп до публикации. Свободният достъп до данни от научни изследвания се развива бързо в условия, в които граждани, институции, правителства, неправителствени организации и частни компании си сътрудничат за изграждането на инфраструктура, стандарти, прототипи и бизнес модели. В рамките на „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите за периода 2014 – 2020 г., Комисията ще започне също така пилотен проект за свободен достъп до данни от финансирани с публични средства изследвания, като вземе предвид основателните опасения за търговските интереси на получателя на финансирането, защитата на личните данни и сигурността.

Комисията ще направи свободния достъп до научни публикации общ принцип на „Хоризонт 2020“. От 2014 г. всички статии, чието изготвяне е финансирано по програма „Хоризонт 2020“, ще трябва да бъдат достъпни:

  • или издателят ще осигурява незабавен достъп до статиите онлайн („златен“ и „хибриден“ свободен достъп) — предварителните издателски разходи могат да бъдат одобрени за възстановяване от Европейската комисия; или
  • изследователите ще осигуряват свободен достъп до статиите си чрез хранилище за свободен достъп не по-късно от 6 месеца (12 месеца за статии в областта на социалните и хуманитарни науки) след публикуването им („зелен“ свободен достъп).

Връзки към трите проучвания:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

НОВИНИ ОТ БТПП
Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП
Системата съдържа данни за над 52 хил. фирми и 4800 търговски представителства Още
БТПП подпомага развитието на религиозния туризъм в България чрез участие в проект „RECULTIVATUR“
Разработва се взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути в Югоизточна Европа Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация
С оглед постигане на бързина и ефективност, компетентният орган по признаване на професионалната квалификация би следвало служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта
Общата индикативна сума за финансиране на плана се осигурява от международни програми, еврофондове и републиканския бюджет Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от еврофондовете в следващия програмен период
Споразумението ще бъде изпратено на ЕК за провеждане на технически консултации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободният достъп до резултати от научни изследвания подобрява разпространението на знания и иновации в Европа
За всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за периода 2014 – 2020 г., свободният достъп ще бъде задължителен Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първа Европейско-азербайджанска инвестиционна конференция с провеждане на двустранни срещи