Брой 163 (420), 22-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация


Проектът на постановление е изготвен във връзка с проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, с регистрационен № КБ 11-31-2 от 13.10.2011 г.

Приемането на настоящия проект се налага по следните съображения:

С изменението на чл. 6 и  чл. 7 от Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, се цели оптимизиране и прецизиране на данните и документите, чието представяне се изисква от заявителите на административните услуги, свързани с издаване на удостоверения за професионална квалификация, придобита на територията на Република България.

По този начин се цели както облекчаване на потребителите на административната услуга, така и повишаване ефективността и ефикасността на административното обслужване чрез въвеждане на принципите, свързани със служебното начало, еднократното събиране на данни и служебното уведомяване при предоставяне на административната услуга.

Към настоящия момент заявителите следва да удостоверяват  обстоятелства, които са вече известни на други административни органи, което води до увеличаване продължителността на процеса по издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация. С оглед постигане на бързина и ефективност, компетентният орган по признаване на професионалната квалификация би следвало служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи. По изложените причини е необходимо да се приемат предложените изменения в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.

Проект на доклад от министъра на земеделието и храните

Проект на Постановление на Министерския съвет

Добави коментар

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП
Системата съдържа данни за над 52 хил. фирми и 4800 търговски представителства Още
БТПП подпомага развитието на религиозния туризъм в България чрез участие в проект „RECULTIVATUR“
Разработва се взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути в Югоизточна Европа Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация
С оглед постигане на бързина и ефективност, компетентният орган по признаване на професионалната квалификация би следвало служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта
Общата индикативна сума за финансиране на плана се осигурява от международни програми, еврофондове и републиканския бюджет Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от еврофондовете в следващия програмен период
Споразумението ще бъде изпратено на ЕК за провеждане на технически консултации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободният достъп до резултати от научни изследвания подобрява разпространението на знания и иновации в Европа
За всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за периода 2014 – 2020 г., свободният достъп ще бъде задължителен Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първа Европейско-азербайджанска инвестиционна конференция с провеждане на двустранни срещи