Брой 163 (420), 22-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Приет е планът за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта


Правителството прие плана за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта 2010-2020. В него са представени целите, задачите и дейностите за постигане на конкретни резултати в политиката за младите хора в страната.

В плана са включени мерки за насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа им до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение, развитие на доброволчеството, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, на междукултурния и международен диалог, повишаване на ролята им в превенцията на престъпността.

Общата индикативна сума за финансиране по деветте приоритета е над 103 млн. лв., които се осигуряват от международни програми, еврофондове и републиканския бюджет. Средствата по бюджетите на министерствата и ведомствата са в рамките на определените им за тази година със Закона за бюджета.

НОВИНИ ОТ БТПП
Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП
Системата съдържа данни за над 52 хил. фирми и 4800 търговски представителства Още
БТПП подпомага развитието на религиозния туризъм в България чрез участие в проект „RECULTIVATUR“
Разработва се взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути в Югоизточна Европа Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация
С оглед постигане на бързина и ефективност, компетентният орган по признаване на професионалната квалификация би следвало служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта
Общата индикативна сума за финансиране на плана се осигурява от международни програми, еврофондове и републиканския бюджет Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от еврофондовете в следващия програмен период
Споразумението ще бъде изпратено на ЕК за провеждане на технически консултации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободният достъп до резултати от научни изследвания подобрява разпространението на знания и иновации в Европа
За всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за периода 2014 – 2020 г., свободният достъп ще бъде задължителен Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първа Европейско-азербайджанска инвестиционна конференция с провеждане на двустранни срещи