Брой 163 (420), 22-08-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от еврофондовете в следващия програмен период


На 21 август Министерският съвет на Република България одобри проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. като основа за провеждане на технически консултации с Европейската комисия.

Споразумението за партньорство е стратегическият документ, определящ националните приоритети, които ще се финансират от Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014-2020 г. В документа се залагат и механизмите, чрез които ще се гарантира ефективното и ефикасно използване на тези средства.

България ще получи 2,078 млрд. евро за развитие на селските райони и 127 млн. евро за морско дело и рибарство. Новата оперативна програма за образование ще има четири приоритета, въпреки че правителството започна работата по нея от нулата. Това заяви вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, която представи пред медиите проекта на Споразумение за партньорство на България за периода 2014-2020 г.

Вицепремиерът подчерта, че работата по споразумението е екипна задача – както на държавната администрация, така и на политиците, на социалните партньори и на неправителствения сектор, съобщиха от правителствената пресслужба. Целта е споразумението да е на България, не на едно или друго правителство, политическа сила или министерство. Нека да не превръщаме споразумението в политическо противопоставяне, а в национално усилие, отбеляза вицепремиерът. Г-жа Златанова подчерта, че процесът по подготовка е максимално отворен и прозрачен. Тя напомни, че вече беше проведено публично представяне и също така непрекъснато се провеждат срещи с различни целеви групи, партньори и потенциални бенефициенти.

Тази седмица сме планирали Споразумението за партньорство на Република България да бъде изпратено на ЕК за провеждане на технически консултации. Очакваме коментарите на Европейската комисия по текста през октомври, каза вицепремиерът Златанова. Тя уточни, че окончателният вариант на Споразумението ще бъде изготвен след като влезе в сила регламентът за определяне на общоприложими разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове и след окончателното одобрение от Европейския парламент на Многогодишната финансова рамка.

Г-жа Златанова предостави на медиите справки с индикативните стойности на оперативните програми в новия програмен период. Тя уточни, че това не са окончателните варианти, тъй като предстоят преговори с ЕК. Общо средствата, които трябва да се разпределят между оперативните програми, без техническата помощ, без задължителния резерв от 7% и без средствата за механизма за свързване на Европа, са над 6 млрд. евро от структурните и кохезионните фондове. Допълнително са средствата за развитие на селските райони в размер на 2,078 млрд. евро и за морско дело и рибарство в размер на 127 млн.евро. В тези суми не са включени директните плащания за земеделските производители.

Разбирам желанието на всички да получат най-голям дял от европейското финансиране, но бюджетът на ЕС за следващите 7 години бе намален като цяло, което се случва за първи път в историята на ЕС, добави вицепремиерът. Тя напомни, че договарянето на Многогодишната финансова рамка приключи още февруари тази година. Парите за България в следващия програмен период трябва да бъдат разпределени на база на това, с което разполагаме, между отделните оперативни програми и при спазване на националните приоритети и европейските изисквания. Нашата задача е да постигнем единодушие по правилното разпределение, за да имаме успешна усвояемост и видим резултат за гражданите, подчерта вицепремиерът.

Твърдата политическа воля на правителството е да има програма за наука и образование за интелигентен растеж, категорична беше г-жа Златанова. Тя напомни, че настоящото правителство по този въпрос на практика е започнало от нулата. Трябва да се обосновем добре, че имаме капацитет да управляваме една такава програма, добави вицепремиерът. Министър Анелия Клисарова разясни четирите приоритета в програмата: научните изследвания и нови технологии; връзката образование–бизнес–пазар на труда; ролята на образованието за социалното приобщаване; ученето през целия живот.

Министър Папазов потвърди, че има намаление на ОП Транспорт в сравнение с предишния период. За мен е важно в края на тази година да бъдем готови с всички наши проекти, така че следващата година да започнем да договаряме приоритетите и проектите да започнат веднага да се изпълняват, каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той обясни, че за проектите, за които не стигнат средствата, ще се търсят други видове финансиране. Министърът напомни, че в следващия програмен период от особена важност е железопътният транспорт. Там се предвижда да завършим проектирането на втората фаза на Пловдив - Бургас. Готови сме с проекта Русе - Варна. Почти е готов проектът Карнобат - Синдел. Изготвя се в момента проект Видин - Медковец, а също така се работи и по модернизацията на ЖП линията София - Пловдив в два участъка. Искаме в края на годината да имаме тези проекти, а приоритетите ще бъдат определени в началото на 2014 г., каза министър Папазов.

Г-жа Златанова подчерта, че през последните месеци е протекъл интензивен процес, при който са били отразени бележките на Европейската комисия и са били уточнени някои чисто национални въпроси. Вицепремиерът разясни основните подобрения в проекта, които са в няколко посоки. Подобрени са анализът и стратегията по отношение на развитието на селските райони, земеделието, рибарството и аквакултурите. Идентифицирани са основните приоритетни дейности, които ще се финансират в тези области по линия на двата фонда – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за морско дело и рибарство. Подобрена е и връзката с инвестициите по останалите фондове на ЕС във всички сектори – образование, заетост, информационни и комуникационни технологии, свързаност, околна среда, ресурсна и енергийна ефективност и в пространственото измерение на споразумението. Постигнато е по-ефективно допълване на инвестициите, които ще се финансират със средства от отделните фондове, като по този начин ще се гарантира и постигането на по-добър интегритет и по-голям ефект от разходването на тези средства. Поставен е сериозен акцент на образованието, като ключов фактор за растеж. Специално внимание беше отделено на връзката на образованието с нуждите на пазара на труда и бизнеса като цяло. Също така ясно е специфицирана и връзката между науката, бизнеса и иновациите, така че да се постигне по-добър ефект от финансирането на дейностите в тази сфера, каза вицепремиерът.

Приложения:

Таблица 1

Таблица 2

НОВИНИ ОТ БТПП
Каква информация предлага Търговският регистър на БТПП
Системата съдържа данни за над 52 хил. фирми и 4800 търговски представителства Още
БТПП подпомага развитието на религиозния туризъм в България чрез участие в проект „RECULTIVATUR“
Разработва се взаимосвързана система от религиозно-културни обекти и културни маршрути в Югоизточна Европа Още
Нови членове на Палатата
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобитата професионална квалификация
С оглед постигане на бързина и ефективност, компетентният орган по признаване на професионалната квалификация би следвало служебно да следи за наличието на обстоятелства, станали известни на други административни органи Още
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Приет е планът за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта
Общата индикативна сума за финансиране на плана се осигурява от международни програми, еврофондове и републиканския бюджет Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Одобрен е проектът на Споразумение за партньорство на България, очертаващо помощта от еврофондовете в следващия програмен период
Споразумението ще бъде изпратено на ЕК за провеждане на технически консултации Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Свободният достъп до резултати от научни изследвания подобрява разпространението на знания и иновации в Европа
За всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за периода 2014 – 2020 г., свободният достъп ще бъде задължителен Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Първа Европейско-азербайджанска инвестиционна конференция с провеждане на двустранни срещи