Брой 193 (953), 07-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Предложение на работодатели и синдикати: Социалните партньори да могат с общо искане да сезират Конституционния съд

Във връзка с обсъждания в Народното събрание законопроект за промени в Конституцията на Република България (КРБ) национално представителните работодателски и синдикални организации, внесоха в Народното събрание предложение за създаване на нова ал.5 на чл.150 от КРБ, чрез която да се въведе възможността „национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите с общо искане да могат да сезират Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище."

Основните мотиви на социалните партньори за предложената конституционна промяна са:

  1. Правото на социалните партньори да сезират Конституционния съд ще способства за укрепването на правовия ред, конституционосъобразността на законодателството, социалния мир и дългосрочното устойчиво развитие;
  2. Общата жалба от организации, които защитават противоположни интереси, е гаранция, че такива ще бъдат подавани само по въпроси с висока обществена значимост, по които е постигнат предварителен консенсус, обслужващ значими обществени интереси;
  3. Представителните организации на работниците и работодателите разполагат с експертиза в съответните области, което ще осигури необходимия  професионализъм и юридическа обоснованост при подготовката на жалбите;
  4. Производството пред КС ще бъде облекчено, поради отпадане на необходимостта да се изискват допълнителни становища от тези организации.

Предложение за промяна на КРБ

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на работодатели и синдикати: Социалните партньори да могат с общо искане да сезират Конституционния съд
За установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище Още
Българо-албански бизнес форум в БТПП
Президентът на Албания Буяр Нишани покани бизнеса от България да бъде активен в сътрудничеството с албански партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС проведе извънредно общо събрание
Приети са насоки за по-нататъшното утвърждаване на асоцацията като популярна и разпознаваема организация в сектора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейският комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш представя в София препоръки за реформа на българската система за наука и иновации
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството одобри промени в данъчните закони
Предстои те да бъдат одобрени от Народното събрание, за да влязат в сила едновременно с бюджета за догодина Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига
За да се гарантира безопасността на храните, е необходимо всички аспекти на хранителната верига да се разглеждат като един непрекъснат процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Минната промишленост - един от основните структуроопределящи отрасли на иранската икономика
Законът за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции позволява на регистрираните в Иран ЮЛ да придобиват собственост върху земя Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN