Брой 193 (953), 07-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига


На портала за обществени консултации е публикуван проект на решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за център за оценка на риска по хранителната верига. Законопроектът предвижда преструктуриране на действащия Център за оценка на риска, създаден със Закона за Българската агенция по безопасност на храните през 2011 г. в Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към министъра на земеделието и храните. Това се обуславя поради следните причини:

Съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните (ЕFSA) и за определяне на процедури относно безопасността на храните, EFSA предоставя научни становища във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите. Това е направено, за да се разграничат ясно научната оценка, основаваща се на съвременните научни данни, от управлението и контрола. Следвайки този модел на Европейската комисия, в много държави е създаден орган за оценка на риска, който дава безпристрастно научно становище, което е основа за взимане на управленски мерки от компетентните органи по отношение на безопасността на хранителната верига на национално ниво.

В България през 2011 г. със Закона за Българската агенция по безопасност на храните е създаден Център за оценка на риска, като самостоятелно юридическо лице в структурата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Съгласно действащото законодателство директорът на Центъра за оценка на риска е на пряко подчинение на изпълнителния директор на БАБХ.

Сега съществуващият Център за оценка на риска, обаче, от една страна,  извършва анализ и предоставя научни становища само в тези аспекти от хранителната верига, които са под контрола на БАБХ. Съществуват аспекти в хранителната верига, които се контролират от други ведомства – Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването, Регионалните инспекции по околната среда и водите към Министерството на околната среда и водите, както и към Министерството на земеделието и храните - Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, които не са обхванати от дейността на сега съществуващия Център за оценка на риска.

Съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 „за да се гарантира безопасността на храните, е необходимо всички аспекти на хранителната верига да се разглеждат като един непрекъснат процес, започващ от и включващ първичното производство и производството на фуражи до продажбата или доставката на храни до потребителите, тъй като всеки елемент може да има потенциално въздействие върху безопасността на храните“. По тази причина е необходимо да се вземат под внимание производството, приготвянето, транспортирането и разпространението на фуражи, използвани за храна на животни, които се отглеждат за производство на храни, включително отглеждането на животни, които могат да се използват за храна в рибните стопанства, тъй като непреднамереното или преднамерено замърсяване на храните за животни, както и подправянето или практиките на измами, или други недобросъвестни действия във връзка с тези дейности могат да породят пряко или косвено въздействие върху безопасността на храните. Необходимо е също така да се вземат под внимание други практики и селскостопански производствени фактори на равнището на първично производство и тяхното потенциално въздействие върху цялостната безопасност на хранителната верига.

Предвид това, Центърът за оценка на риска следва да бъде преструктуриран в Център за оценка на риска по цялата хранителна верига, който да извършва научния анализ и да предоставя научна оценка на риска във всички аспекти на хранителната верига.

С цел да се обхване хранителната верига в нейната цялост, както и да се гарантира безпристрастността, обективността и прозрачността на научната оценка по безопасността на хранителната верига, Центърът за оценка на риска към БАБХ следва да бъде преструктуриран в Център за оценка на риска по хранителната верига, който да е на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните и да е независим от органите, осъществяващи официалния контрол върху отделните аспекти на хранителната верига.

С прилагането на закона се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

1. Всеобхватна оценка на риска в цялостния процес и във всички аспекти на хранителната верига.

2. Безпристрастност, обективност и прозрачност при изготвяне на конкретните научни оценки в отделните аспекти на хранителната верига.

3. Предоставяне на научни становища, които служат за основа на компетентните органи и институции за вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига.

Обществените консултации продължават до 10 октомври 2015 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на работодатели и синдикати: Социалните партньори да могат с общо искане да сезират Конституционния съд
За установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище Още
Българо-албански бизнес форум в БТПП
Президентът на Албания Буяр Нишани покани бизнеса от България да бъде активен в сътрудничеството с албански партньори Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
БАИС проведе извънредно общо събрание
Приети са насоки за по-нататъшното утвърждаване на асоцацията като популярна и разпознаваема организация в сектора Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейският комисар за изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш представя в София препоръки за реформа на българската система за наука и иновации
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Правителството одобри промени в данъчните закони
Предстои те да бъдат одобрени от Народното събрание, за да влязат в сила едновременно с бюджета за догодина Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига
За да се гарантира безопасността на храните, е необходимо всички аспекти на хранителната верига да се разглеждат като един непрекъснат процес Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Минната промишленост - един от основните структуроопределящи отрасли на иранската икономика
Законът за насърчаване и защита на чуждестранните инвестиции позволява на регистрираните в Иран ЮЛ да придобиват собственост върху земя Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от EEN