Назад

3 проекта по подмярка 8.3 от ПРСР 2014-2020 продължават на следващ етап


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 4 броя проектни предложения по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектите са разпределени за обработка във връзка с увеличен бюджет по процедура № BG06RDNP001-8.004, съгласно Заповед № РД09-59/25.01.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата възлиза на 40 042 474 лева.

Вследствие увеличението на бюджета по подмярката на етап административно съответствие и допустимост са оценени 4 проекта. До следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 3 проекта, а 1 проект не преминава на последващ етап. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап.

ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА също чрез ИСУН.  След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

По подмярка 8.3, прием 2018 г., са одобрени 20 проектни предложения и с кандидатите са сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.