Назад

Справедливи минимални заплати в ЕС: работата на Европейския парламент


Депутатите приеха през ноември 2021 г. позицията си относно директива за адекватно минимално заплащане навсякъде в ЕС. След като Съветът определи своята позиция по темата, ще започнат преговори между двете институции за окончателния законодателен текст. 

Кризата с COVID-19 показа нуждата от достойно минимално заплащане в ЕС. Много от работещите на предна линия в борбата с вируса като здравни работници, служители в ясли и детски градини и чистачи получават минимална заплата. Близо 60 процента от хората с минимално заплащане са жени.

Прочетете как ЕС подобрява правата на работещите и условията на труд.

Какво представлява минималната заплата

Минималната работна заплата е най-ниското възнаграждение, което работодателите могат да дадат на служителите си за техния труд. Във всички страни от ЕС има някаква форма на минимална заплата, но в повечето тя не е достатъчна, за да покрие всички разходи за живот. Около 70% от работещите на минимална заплата в ЕС са заявили през 2018 г., че имат проблеми с посрещането на разходите.

Минималните заплати в страните от ЕС

Нивото на минималното заплащане варира силно в ЕС: най-ниски минимални заплати през 2020 г. са получавали хората в България (332 евро), а най-високи - в Люксембург (2 202 евро). Важен фактор в това отношение са различията в разходите за живот в страните от ЕС.

Открийте повече статистически данни за минималните заплати в ЕС.

В страните от ЕС има два основни начина за определяне на минималните заплати:

  • Минимални заплати, регламентирани чрез законодателството - в повечето страни в ЕС съществуват специални законодателни норми за минималното ниво на заплащане
  • Минимални заплати, договорени между социалните партньори - в шест страни в ЕС заплащането е обект на колективно договаряне между профсъюзите и работодателите. Тези страни са Австрия, Дания, Италия, Кипър, Финландия и Швеция.

Какво прави Парламентът за справедливи минимални заплати в ЕС

Европейският парламент, Съветът и Комисията заедно обявиха през 2017 г. създаването на Европейски стълб на социалните права, който изразява ангажимента на ЕС за гарантиране на справедливо заплащане в Европа.

През октомври 2019 г. Парламентът прие резолюция, която призовава Комисията да предложи законодателен акт, уреждащ въпроса за адекватни минимални заплати в ЕС. В друг доклад от декември 2020 г. депутатите подчертаха, че директивата за справедливите заплати трябва да допринася за премахване на бедността сред работещите и да насърчава колективното трудово договаряне, тъй като то осигурява по-справедливи условия за работниците.

Европейската комисия предложи през 2020 г. директива за адекватни минимални заплати в ЕС. Целите на директивата са да защити работещите в ЕС, да засили стимулите за намиране на работа, да гарантира честни условия на конкуренция на единния пазар и да намали разликата в заплащането на мъжете и жените.

Предложението отчита правомощията на националните власти и свободата на договаряне на социалните партньори и не определя нивото на минималните заплати.

За страните, в които минималните заплати са уредени по законов път, целта е те да бъдат фиксирани на адекватно ниво, което отчита социално-икономическите условия, както и различията по региони и сектори. Освен това предложението насърчава колективното договаряне на заплатите във всички страни от ЕС.