Назад

Пресконференция на БТПП по проект „БЪДИ ДИГИТАЛЕН“
На онлайн пресконференция в БТПП бе представен Европроект на Българската търговска промишлена палата  "Бъди дигитален" по операция "Съвместни действия на социалните партньори", компонент 2 по Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси". В пресконференцията взеха участие около 50 представители на министерства, регионални търговски палати, браншови организации и медии.

Работата по проекта "Бъди дигитален" цели придобиването на  специфични нива на дигитални умения на заети от 65 определени професии и длъжности в различни икономически сектори и дейности по КИД 2008. Партньори по проекта са КТ "Подкрепа", КНСБ, МТСП  и Националната агенция за професионално обучение и образование.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов поздрави участниците и изтъкна, че Палатата отдава особено значение на дигитализацията и допълни, че организацията ще бъде настойчива в съветването за налагане на дигиталните умения в ежедневието както на европейско, така и на национално равнище.

Той посочи, че при подготовката на тазгодишната класация на БТПП на водещите фирми в България се е оказало, че около 30% от 1500 водещи фирми в страната с добри икономически резултати са без сайтове в интернет, поради което не намериха място в листата на водещите български фирми за наградите на БТПП.Това показва, че трябва да реализираме още много такива проекти, за да отстраним тази голяма пропаст между самочувствието ни, че сме добре развити дигитално и реалното състояние на нещата, допълни Симеонов.

Беата Папазова, ръководител на проекта и съветник по европейските въпроси към БТПП, представи в детайли целите и същността на проекта със срок на изпълнение до 30.06.2023 г. Тя изтъкна, че дигиталната трансформация създава редица предизвикателства пред работещите, тъй като производствените процеси се дигитализират. В изложението бяха представени следните осем основни дейности по проекта: 

Първата дейност цели да определи потребностите от дигиталните умения на 65 конкретни професии и длъжности, за да може поне за пет години напред хората да упражняват избраните професии и успешно да се справят със задълженията си. 

Втората дейност предполага  анализ  на секторите, обхванати от проекта на Палатата. Събраната информация ще се използва за разработването, тестването и валидирането на унифицирани профили за дигитални умения, които ще са сбор от знания, умения и поведение  към работещите, упражняващи тези длъжности или професии. 

По думите й тези профили са маркери, на базата на които при следващата дейност "Три" по проекта, ще се определи какво е сегашното ниво на дигиталните умения при упражняващите тези 65 професии и какво трябва да е желаното равнище. Анализът на сегашно и очаквано състояние на дигиталните умения ще послужи като база за разработване на съответните обучителни програми и учебно съдържание, което ще помогне достигането на определените в унифицираните профили нива на дигитални познания, умения и поведение.

Следващата дейност по проекта, резултат от установените разлики и пропуски между желаното и действителното ниво на дигиталните умения, е свързана с разработването на учебните съдържания и програми за неформално обучение с оглед постигането на желаното ниво на дигитални умения на заетите. Учебните програми ще са базирани на изискванията на европейския документ за дигитални умения с акцент върху специфичните дигитални умения над базовите, регламентирани в документа на ЕК за дигитални умения на гражданите, които са в основата на всички дигитални умения.

При следващата дейност от проекта, се предвижда тестване на разработените учебни програми с цел установяване на тяхната ефективност и адаптирането им към специфичните изисквания на даден сектор, дейност и професия. На базата на тези учебни съдържания и на унифицираните профили за дигитални умения ще се приемат и секторните квалификационни рамки за развитието на дигиталните умения. Целта е структурата за повишаването на нивото на дигиталните умения да се институционализира и да се използва в по-широк обхват от повече предприятия и в други сектори, подчерта Папазова и допълни, че предстои да се изработят и методически указания за  актуализирането им чрез продължаващо обучение.

Предвид дигиталното бъдеще на производството във всяка сфера е нужно да се разработят нови модели на социално партньорство в резултат на технологичните промени и на промените във взаимоотношенията между хората, каза още Папазова. Дигитализацията налага и други нови форми на заетост освен дистанционната работа, поради което тези модели на социално партньорство и колективно договаряне в предприятията ще спомогнат компаниите и  служителите да се адаптират към промените.

Елка Димитрова, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в МТСП, изрази задоволството на социалното министерство от реализацията на проекта и изтъкна, че предоставеният от Министерството инструментариум е дело на 11 експерти - учени, опитни администратори, хора от практиката и науката. Тя изтъкна навременността на проекта, тъй като по Плана за възстановяване и устойчивост е заложен проект за около 400 млн. лева, свързан с повишаването на дигиталните умения на заети, безработни, дори и на хора над трудоспособна възраст. Този проект, за да се реализира, трябва да стъпи на методологическата основа на партньорския проект на БТПП, допълни Димитрова. 

Тя изтъкна още, че администрацията също има нужда от повишаване на дигиталните умения на заетите в нея с цел повишаване производителността и ефективността на труда им, във връзка с електронното управление и облекчаването на процедурите и режимите за бизнеса, както при обмена на данни между институциите. Крайната цел е изследването на интересни и перспективни професии и вземането на адекватни управленски решения, заключи Димитрова.