Назад

Правилата на конкурентното право в условията на криза


Поради здравната криза в цяла Европа и по света, бизнесът в страната е изправен пред редица предизвикателства. Извънредните обстоятелства на днешните времена и свързаните с тях изменения в социално-икономическата среда могат да породят нуждата от това компаниите да си сътрудничат една с друга, с цел преодоляване на кризата. Това в крайна сметка може да бъде в полза на потребителите. Такива действия включват например, сътрудничество за подсигуряване на доставки и справедливо разпределение на основни продукти и услуги с ограничена наличност. В отговор на тази нужда, Комисията за защита на конкуренциятга (КЗК), Европейската комисия и националните органи по конкуренция в ЕС предоставиха обща позиция с разяснения за прилагането на антитръстовите правила в извънредната ситуация.

В същото време следва да се подчертае, че независимо от сложната икономическа ситуация, принципите за функционирането на Единния пазар на Европейския съюз трябва да се спазват. Тези принципи не толерират никакви форми на антиконкурентно поведение, което би могло да засегне свободата на търговия между страните членки. След глобалната промяна на икономическата среда, породена от пандемията от Ковид-19, често срещани практики са споразумения, които могат да породят изолиране на дадена територия, на географски и/или ценови принцип, като например:

  •  вертикални споразумения за ексклузивност с клаузи за забрана на търговията извън определена територия и/или с клаузи за определяне на цени за тази територия;
  • споразуменията за разпределяне на пазари и
  • практиките на позитивна дискриминация на продукти базирана на национален произход.

Споразуменията за сътрудничество между участници на един и същи пазар, както и тези между доставчик и дистрибутор (контрагенти) не бива да пораждат изкуствено разделение на националните пазари в Европейския съюз, тъй като тяхната интеграция е част от процеса на европейската интеграция и поддържането на Единния пазар.

За превенцията и преустановяването на такива практики, Комисията като органа прилагащ както националното, така и европейското законодателство за защита на конкуренцията, следи отблизо стопанските процеси в страната.

КЗК има готовност да предостави насоки на компаниите, сдруженията и техните правни консултанти при несигурност за съответствието на конкретни съвместни инициативи, целящи ефективно разрешаване на ситуация породена от пандемията, с правилата на конкурентното право.

При установени основателни съмнения за нарушения на правилата за конкуренция, Комисията няма да се поколебае да образува производство за установяване на тези нарушения и санкциониране на отговорните предприятия.

КЗК апелира доставчиците, търговците и дистрибуторите от всеки сектор на икономиката да възприемат отговорно и законно бизнес поведение на всяко ниво на веригата за доставки, включително и при електронната търговия.

 .