Назад

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда


Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС) има за цел да прецизира ключовите инструменти, свързани с комплексното предотвратяване на замърсяването от промишлени дейности, контрола на опасностите от големи аварии с опасни вещества и оценката на въздействието върху околната среда. Това гарантира най-добрите екологични резултати като се засилва и ефективността на контролната дейност.

С текстовете, предложени в ЗИД на ЗООС се изпълняват препоръките на Европейската комисия (ЕК) относно контрола на опасностите от големи аварии (Директива 2012/18/ЕС), емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването – Директива 2010/75/ЕС) и оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС).

С промените в ЗООС се улесняват процедури по предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване, повишава се публичността и се прецизират понятия в съответствие с тези на действащата европейска и национална нормативна уредба. Изпълняват се и мерки от Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019 – 2023 г.) за поддържането на съществуващия Регистър на регистрираните по EMAS (Схемата за управление по околната среда и одитиране) организации в България.

Допълнително, с проекта на ЗИД на ЗООС се предлага и промяна в компетенциите по определяне на приложима процедура за разрешаване на планирани от операторите на инсталации с комплексни разрешителни, промени в работата на инсталациите, и потвърждаване на класификацията на операторите на предприятия с нисък и висок рисков потенциал, от изпълнителния директор на ИАОС на министъра на околната среда и водите.

С приемането на ЗИД на ЗООС се постига и окончателното преустановяване след 31.12.2025 г. на отговорността на държавата за отстраняване на минали екологични щети, при приватизация, като се регламентира, че след тази дата довършването на всички незапочнати и/или с недовършено изпълнение мерки от прекратените програми е отговорност и за сметка на купувача по приватизационната сделка и приватизираното дружество и/или лицата, придобили впоследствие собствеността върху дяловете, акциите или обособените части.

 

Дата на откриване:

1.9.2021 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Околна среда

Дата на приключване:

1.10.2021 г.

 

 

Добави коментар