Брой 108 (618), 10-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД


На 15.07.2014 г. от 10,00 часа в сградата на ДКЕВР - гр. София, бул."Дондуков" № 8-10, ет. 4, зала 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Освен това на портала за обществени консултации на Министерски съвет е публикуван Проекта и могат онлайн да се изпращат коментари и предложения до 23 юни 2014 г.

Методиката гарантира, на първо място, изпълнение на задълженията по еврорегламент от 2009 година, който гарантира, че тарифите за ползватели на мрежата са недискриминационни и се определят поотделно за всяка входяща или изходяща точка от преносната система. Това означава, че цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние.

За разлика от досега действащата методика, новата предвижда таксите за мрежата да не бъдат изчислявани на основата на "договорни пътеки". Гарантирано е преминаването от системата "пощенска марка" към тарифна система "вход-изход". Методиката определя подхода за определяне на цените, като гарантира, че той ще бъде еднакъв за двете мрежи - национална и транзитна.

Механизмите за разпределение на разходите и методиката за определяне на тарифите по отношение на входящите и изходящите точки се одобряват от ДКЕВР.

Комисията има правомощието да коригира необходимите приходи, упражнявайки по този начин функциите си по ценово регулиране на преносния оператор.

Цените се основават на утвърдени от ДКЕВР разрешени приходи, включващи оперативните разходи, годишни амортизационни отчисления и възвръщаемост върху балансовата стойност на активите, с които оперира и ще оперира дружеството; на необходимия за дейността оборотен капитал за разглеждан регулаторен период, както и на справедливото разпределение на приходите по входни и изходни точки, което се базира на географското разпределение на разходите и реалните активи.

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП за финансиране на иновациите
Чрез оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Покана за участие в бизнес делегация в Македония
Делови срещи в Щип, Берово и Кочани, 23 – 24 юни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Преминаване от системата "пощенска марка" към тарифна система "вход-изход"; цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през април с годишен ръст от 5%
Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с увеличение 13.6 на сто Още
ПАЗАР НА ТРУДА
2600 свободни места в туризма
Най-търсени са сервитьорите и барманите Още
Търсят се готвачи и хотелиери за Германия чрез Агенция по заетостта
От кандидатите се изисква да говорят добре немски език, да имат завършено професионално образование Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обсъждане на проекта на първия европейски стандарт за услуги за красота - изисквания и препоръки за предоставяне на услугата
Експерти от над 11 държави са участвали в разработването на проекта, включително и от България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване
Със сегашното си равнище на разходи за научни изследвания и иновации в публичния и частния сектор - малко над 2% от БВП, ЕС изостава значително от конкурентите си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен бизнес форум “Мост за устойчиво бизнес развитие между Румъния и България”
20 юни 2014 г., гр. Гюргево, Румъния Още