Брой 108 (618), 10-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване

Днес Комисията изтъкна значението на инвестициите и реформите в научните изследвания и иновациите за икономическото възстановяване на Европейския съюз и направи предложения с цел подпомагане на страните членки да постигнат максимален ефект от бюджетите си в период, когато много от тях все още са изправени пред ограничения на разходите. Увеличаването на инвестициите в научни изследвания и иновации е доказан двигател за растежа, а подобряването на ефективността и качеството на публичните разходи за научни изследвания и иновации също е от голямо значение, ако Европа иска да поддържа или постигне водеща позиция в много области на знанието и в ключови технологии. Комисията обеща да помогне на страните членки в извършването на реформи в областта на научните изследвания и иновациите, които да са съобразени с техните нужди, включително като предоставя политическа подкрепа, данни на световно равнище и примери за добри практики.

В публикуваното днес съобщение се отбелязват три основни области на реформи:

  • Подобряване на качеството на процеса на разработване на стратегии и създаване на политики, обединяване на дейностите по научни изследвания и иновации, което трябва да бъде подкрепено от стабилен многогодишен бюджет, чрез който стратегически да се насочват ресурсите;
  • Подобряване на качеството на програмите за научни изследвания и иновации, включително чрез намаляване на административната тежест и чрез по-голяма конкуренция при предоставяне на финансиране;
  • Подобряване на качеството на работа на публичните институции, занимаващи се с научни изследвания и иновации, включително чрез нови партньорства с промишлеността.

Комисията също така призова страните членки да дадат предимство на научните изследвания и иновациите на фона на възобновяващите се възможности на публичните органи да правят стимулиращи растежа инвестиции. Със сегашното си равнище на разходи за научни изследвания и иновации в публичния и частния сектор — малко над 2% от БВП — ЕС изостава значително от конкурентите си САЩ, Япония и Южна Корея, а много скоро може да бъде изпреварен и от Китай (вж. графиката). Затова повишаването на разходите за научни изследвания и иновации до 3% от БВП остава водеща цел за ЕС, но днешното съобщение показва, че подобряването на качеството на публичните разходи в тази област също е изключително важно, за да се повиши икономическият ефект от инвестициите. В съобщението се изтъква също така необходимостта ЕС да създаде нужните рамкови условия за насърчаване на по-нататъшни инвестиции от европейските компании.

Интензитет на публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност през 2012 г. в ЕС и някои други страни

Контекст

Иновациите са изключително важни за икономическия растеж и конкурентоспособността на бизнеса. Те заемат централно място в стратегията „Европа 2020“. Днешните предложения следват тези, които бяха направени в тазгодишните специфични за всяка страна препоръки. В тях на редица страни от ЕС бе препоръчано да реформират политиките си в областта на научните изследвания и иновациите. Днес Комисията публикува и доклад за състоянието на Съюза за иновации, показващ напредъка по отношение на 34 поети ангажимента, както и необходимостта от по-нататъшни усилия.

С бюджета на ЕС за 2014-2020 г. се отбелязва категорична промяна по посока на научните изследвания и иновациите и други стимулиращи растежа области, като бюджетът на новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ е увеличен с 30% в реално изражение. Очаква се в научни изследвания и иновации и в МСП да бъдат инвестирани още 83 млрд. евро чрез новите европейски структурни и инвестиционни фондове.

Съюз за иновации: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

„Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

НОВИНИ ОТ БТПП
Кръгла маса в БТПП за финансиране на иновациите
Чрез оперативните програми “Иновации и конкурентоспособност“ и “Наука и образование за интелигентен растеж“ Още
Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Покана за участие в бизнес делегация в Македония
Делови срещи в Щип, Берово и Кочани, 23 – 24 юни Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД
Преминаване от системата "пощенска марка" към тарифна система "вход-изход"; цената ще се изчислява на база разходи за определено разстояние Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през април с годишен ръст от 5%
Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с увеличение 13.6 на сто Още
ПАЗАР НА ТРУДА
2600 свободни места в туризма
Най-търсени са сервитьорите и барманите Още
Търсят се готвачи и хотелиери за Германия чрез Агенция по заетостта
От кандидатите се изисква да говорят добре немски език, да имат завършено професионално образование Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Обсъждане на проекта на първия европейски стандарт за услуги за красота - изисквания и препоръки за предоставяне на услугата
Експерти от над 11 държави са участвали в разработването на проекта, включително и от България Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК препоръчва реформи в областта на иновациите за устойчиво икономическо възстановяване
Със сегашното си равнище на разходи за научни изследвания и иновации в публичния и частния сектор - малко над 2% от БВП, ЕС изостава значително от конкурентите си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен бизнес форум “Мост за устойчиво бизнес развитие между Румъния и България”
20 юни 2014 г., гр. Гюргево, Румъния Още